โปรดเกล้า ฯ พระราชทานราชทินนามใหม่รองสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 3 รูป

วันที่ 9 ก.พ. 65  ประกาศราชกิจจานุเบกษา ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน 3 รูป ดังนี้

1.พระมหาโพธิวงศาจารย์ เป็น พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ สถิต ณ วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพ ฯ
2. พระพุทธิวงศมุนี เป็น พระพรหมวชิรเจดีย์ สถิต ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
3. พระวิสุทธาธิบดี เป็น พระพรหมวชิรมุนี  สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

Leave a Reply