“ผอ.IBSCและสันติศึกษา มจร” จับมือมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำพระสงฆ์ช่อสะอาดเหนือ บวชป่าเชียงดาว หวังรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน https://thebuddh.com/?p=60800

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส,ปธ.6), ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และหัวหน้าโครงการพระสงฆ์ช่อสะอาด และพลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดโครงการอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาด ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านหนองแขม ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 –29 มีนาคม 2565 โดยพระสงฆ์ที่เข้าร่วมมี 3 กลุ่ม คือ (1) แกนนำพระนิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร เชียงใหม่ (2) พระธรรมจาริก (3) ครูพระสอนศีลธรรม

มีผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ หัวหน้าโครงการพระสงฆ์ช่อสะอาด ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ในการนี้พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ได้Traning กับพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นต้นแบบในการนำเอาความรู้จากคัมภีร์และทฤษฎีมาสู่ลงมือการปฏิบัติกายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตสะอาด ปัญญาสะอาด เพื่ออนุเคราะห์แก่มนุษย์ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ถวายความรู้กับพระสงฆ์ช่อสะอาดให้ประพฤติตามพระวินัย กฎระเบียบสังคม รักษาสุจริตทำความดีเป็นตัวอย่างแก่สังคมเพื่ออยู่อย่างสันติสุข และพระสงฆ์ช่อสะอาดได้ทำการ (Doing) บวชป่า ณ ป่าชุมชนบ้านหนองแขม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply