เก็บตก..ภาพบรรยากาศงานซ้อมรับปริญญา มจร

             พรุ่งนี้วันที่ 12 และ 13  ธันวาคม 2563 นี้ งานประสาทปริญญาประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่มแล้ว ด้วยมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้น

             สำหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2562 มีนิสิตทุกระดับชั้นตั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีนิสิตทั้งหมด 18,399 รูป/คน เป็นนิสิตต่างประเทศ 1,651 รูป/คน

            ในการประสาทปริญญาระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2562 นี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ดุษฎีบัณทิต 309 รูป/คน มหาบัณฑิต 641 รูป/คน บัณฑิต 3,304 รูปคน รวมทั้งสิ้น 4254 รูปคน

              ในปี 2563 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและสังคม ทั้งชาวไทยและช่าวต่างประเทศ จำนวน 117 รูป/คน ประกอบด้วย

                          ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จำนวน 51 รูป/คน

                          มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 รูป/คน

                          เข็มเกียรติคุณ จำนวน 59  รูป/คน

            สำหรับปีนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฎิบัติหน้าที่แทนในวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2563 นี้ แต่ในวันที่ 13 ธันวาคม ในช่วงคณะพุทธศาสตร์ บัณฑิตทุกระดับชั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา,กรรมการมหาเถรสมาคม จะเป็นผู้มอบแทนสมเด็จพระวันรัต

             ชมภาพการกิจกรรมวันรับปริญญาประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และซุ้มของนิสิตต่างประเทศ สำหรับท่านใดมิได้เดินทางมาร่วมงานสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดทางเฟชบุ๊ค : MCU TV-CHANNEL

ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร

Leave a Reply