นายกรัฐมนตรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากท้องสนามหลวง ต่อไปอัญเชิญไปยังจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากมณฑลพิธี ท้องสนามหลวง กลับยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมอัญเชิญต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

หลังจากนี้จะอัญเชิญไปประดิษฐานใน ๓ จังหวัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการบูชา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จะจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุส่งมอบคืนให้แก่สาธารณรัฐอินเดีย

Leave a Reply