ปธ.ศาลปกครองสูงสุดใฝ่เรียน! สอบภาษาอังกฤษศึกษาต่อหลักสูตร ป.เอก “มจร”

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับกระบวนการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิตต้องมีผลทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ MCU-GET หรือผลทดสอบจากสถาบันอื่นที่สถาบันภาษา มจร ให้การรับรอง

ดังนั้นวันนี้(7มิ.ย.) สถาบันภาษา มจร ได้จัดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต โดยมีผู้สมัครเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU GET จำนวน 18 รูปหรือคน ในจำนวนนั้นมีนายปิยะรวมอยู่ด้วย รวมถึง “วราพร องคะลอย” อดีตมิสอันดามัน ปี 2002 เนื่องเป็นผู้ที่สนใจศึกษาด้านพระพุทธศาสนา โดยได้เข้าเรียนพิเศษในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สามารถสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ตั้งแต่ อายุ15 ปี ปัจจุบันเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET มี 4 ทักษะๆละ 100 คะแนน ประกอบด้วย Reading Skill (100 คะแนน ) Writing Skill ( 100 คะแนน Listening Skill (100 คะแนน ) Speaking Skill ( 100 คะแนน )

นอกจากนั้นนิสิตระดับปริญญาเอกจะจบการศึกษาได้ จะต้องผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาสะสม  45 วัน

Leave a Reply