หลักสูตรสันติศึกษา”มจร” เตรียมตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประจำจังหวัดศรีสะเกษ

หลักสูตรสันติศึกษา”มจร” ระดมผู้นำชุมชนทำแผนรองรับผู้สูงอายุ เตรียมตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประจำจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตตำบลสวายและตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมมหาสังฆทาน โดยมีผู้สูงอายุกว่า 1,000 คนเข้าร่วมฟังเทศน์ และปฏิบัติ ณ สถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ

พร้อมกันนี้หลักสูตรสันติศึกษาได้กระตุ้นให้เรือเอกเภสัชกรชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร ได้ทำวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การสร้างสันติสุขภาวะเพื่องรองรับสังคมผู้สูงอายุ:ศึกษากรณีตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีนายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีรพล จิตสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดศรีสะเกษ นายไพโรจน์ วงศ์พรหม อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ และร้อยตำรวจตรีวิชัย สุริยุทธ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้แนวทางในการจัดวางยุทธศาสตร์

พระมหาหรรษากล่าวว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะกำหนดทิดทางรองรับการสร้างสันติสุขภาวะของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้สูงวัยที่ป่วยติดเตียง เพื่อจะได้จัดวางมาตรการในการทำงาน การจัดวางจิตอาสาให้การช่วยเหลือ การขอรับการสนุบสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งกำลังคนและงบประมาณในการดำเนินการ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า ในแผนดังกล่าว ผู้นำชุมชนที่มีส่วนประกอบจากบ้านวัดและราชการจะดำเนินการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็นแหล่งในพบปะ และพูดคุยของผู้สูงวัย รวมถึงการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สำหรับสูงวัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพกาย ด้านโภชนาการ ด้านสิ่งแวดล้อมอละการเป็นอยู่ ด้านการออกกำลังกาย และด้านสุขภาพใจ การกลับเข้ามาเรียนรู้ในโรงเรียน จะทำให้ผู้สูงวัยสามารถบริการกายและบริหารจิตให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply