หมายกำหนดการ ในหลวง -พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ “สมเด็จพระวันรัต”

วันที่ 16 มี.ค. 65  พรุ่งนี้เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ห้องบำเพ็ญกุศล อาคารฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วางที่หน้าโกศศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ วางที่หน้าโกศศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อนึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย

“เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต” (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุต โดยเป็นพระเถระผู้ใกล้ชิด สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คอยเป็นผู้รับสนองธุระและปฏิบัติงานคณะสงฆ์อย่างมิขาดตกบกพร่อง รับสนองพระบัญชาและแบ่งเบาพระศาสนกิจตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ตราบจนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ ปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เป็นพระเถระที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์ในมหาเถรสมาคม เป็นลำดับที่สอง ถัดจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) อีกทั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช รับสนองพระบัญชาและแบ่งเบาพระศาสนกิจตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) จึงเป็นที่ไว้วางพระทัยสำหรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๒ พระองค์

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๙ ณ บ้านเกาะเกตุ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทั่งอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายานามว่า “พฺรหฺมคุตฺโต” หลังจากนั้น ท่านได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจังและด้วยความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จึงสอบได้มาโดยลำดับ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร และสำเร็จการศึกษาสามารถสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค อันเป็นการศึกษาด้านภาษาบาลีชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ทั้งนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์มาโดยลำดับ จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฎ ในราชทินนามที่ “สมเด็จพระวันรัต” เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นับเป็นสมเด็จพระวันรัต รูปที่ ๒๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญต่างๆ มาโดยตลอด ในอดีต เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญต่างๆ อาทิ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต, คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต, รองเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต), เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต), ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต), แม่กองธรรมสนามหลวง, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และยังเคยดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตอีกหลายวัด อาทิ วัดพุทธบูชา, วัดอาวุธวิกสิตาราม, วัดธาตุทอง, วัดตรีทศเทพวรวิหาร, วัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี, วัดนรนาถสุนทริการาม และวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ฯลฯ นอกจากนี้ ปัจจุบัน เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญต่างๆ อาทิ กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต, ประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช, ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม, ประธานที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ฯลฯ

​ตามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เข้ารับการรักษาอาการอาพาธและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๒๒ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริอายุ ๘๕ ปี ๖๕ พรรษา ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชทานโกศไม้สิบสอง และเครื่องประกอบเกียรติยศศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ๗ คืน และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด อนึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าโกศศพ ด้วย

@การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรี

@ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายสูงสุด

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ บริเวณตลอดทางเสด็จพระราชดำเนิน โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ คณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ โปรดแต่งกายสุภาพ และต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม และใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply