สำนักพุทธ ฯ เบรก !! “ม๊อบครูสอนพระ-เณร” อ้างส่งหนังสือถึงคลังขอเบิก “งบฉุกเฉิน”  596 กว่าล้านบาทแล้ว

วันที่ 20 ส.ค. 66  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหนังสือด่วนที่สุด แจ้ง ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ความว่า

ตามที่กระทรวงการคลังได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565 ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีพิจารณาเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฎิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมงตามบัญชีตำแหน่ง จศป.ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมงนั่น

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เพื่อรอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงินจำนวน 596,957,350 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบหกหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,963 อัตรา

ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลายจังหวัด มีการนัดรวมตัวกัน  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นี้ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อทวงถามงบประมาณที่พึงได้ตามสิทธิ ใน  พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่ผ่านสภานิติบัญญัติและประกาศใช้มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนล่วงเลยมามา 4 ปีกว่า งบประมาณค่าตอบแทนไม่ถึงเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) สักราย

ในขณะที่ เมื่อวันที่ 23 พฤฤศจิกายน 2565 ปีที่ผ่านมา บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้นัดชุมนุมกันครั้งหนึ่งแล้ว ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล โดยครั้งนั้นมีคนมารวมตัวกันนับพันรายทั้งพระภิกษุและฆราวาส

 

Leave a Reply