นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นำผู้รับการฟื้นฟูยาเสพติด เรียนรู้ต่อยอด แปลง  โคก หนอง นา   เพื่อสร้างพลังและความหวังในการใช้ชีวิตบนฐานความพอเพียง

วันที่ 31  มีนาคม 2566  วานนี้ นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนาหว้า เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำและกำชับให้ทุกองคาพยพของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และทุกกลไกได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบนโยบายและหนุนเสริมให้ทุกพื้นที่ทำงานอย่างเต็มสติกำลัง เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพราะปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ โดยอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการ Re X-Ray ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งนำนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมร่วมกันบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า กล่าวอีกว่า อำเภอนาหว้า ได้นำแนวทางการทำงานที่ได้รับจากการฝึกอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้ “ทีมอำเภอ” ทั้งทีมฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น และทีมจิตอาสาจาก 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาคราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำวิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน เป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นปลุกเร้า “ทีมตำบล” และ “ทีมหมู่บ้าน” ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับคนในทุกหมู่บ้าน/ตำบลอย่างยั่งยืน

“ในวันนี้ อำเภอนาหว้าได้ดำเนินการจัดอบรมผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอนาหว้า โดยนำผู้เข้ารับการฟื้นฟู เดินทางไปศึกษาเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา ของพิน สมพร  บ้านอูนนา หมู่ที่ 3 ตำบลนางัว โดยมีนางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์  พัฒนาการอำเภอนาหว้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ 1.การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ 2.การทำอาหารให้ปลาในบ่อ (แบบแซนวิส) ลดต้นทุน 3. การห่มดินด้วยฟางข้าวและปุ๋ยคอก 4.ทำซุ้มปลูกต้นฟัก” นายอำเภอนาหว้า กล่าว

นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญที่อำเภอนาหว้าได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด นั่นคือ พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งแม้ว่าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจะเคยผิดพลาดในการใช้ชีวิต แต่สิ่งที่พวกเราชาวมหาดไทยรวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนเล็งเห็น นั่นคือ “อนาคตที่ดีกว่า” ดังนั้น การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ชาวนาหว้าทุกคนมีความคาดหวังที่จะทำให้ลูกหลานและพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการเปิดมุมมอง ได้รับการสร้างโอกาสที่ดีในชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปเพื่อใช้ชีวิตที่มีความสุข ที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด มุ่งสร้างแต่สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง บนฐานของการพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น อันจะส่งผลให้มีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

Leave a Reply