รวมพลัง“บวร”ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา”สืบสานต่อยอด ศาสตร์พระราชาและธรรมะของพระพุทธเจ้า

               วันที่ 5 มิถุนายน 2564   นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล แปลงตัวอย่างระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) แปลง นายไพบูลย์ อุไรพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระรัตโนภาสวิมล (หลวงตาเลียม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เมตตาเยี่ยมชมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน วัด ราชการ ด้วย

            จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดฯ ทั้งสิ้น 3,960 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย เเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ในส่วนของอำเภอเดชอุดม มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แยกเป็นงบพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 64 แปลง แยกเป็น 1 ไร่ 53 แปลง และ 3 ไร่ 11 แปลง รวม 64 แปลง ส่วนงบเงินกู้รัฐบาล แยกเป็น HLM 773 แปลง (พื้นที่ 1 ไร่ 308 แปลง, พื้นที่ 3 ไร่ 465 แปลง) เเละ CLM 1 แปลง (พื้นที่ 15 ไร่ 7 แปลง) มีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน 88 คน โดยได้รับงบประมาณโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 รวม 62,631,600 บาท และมีความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำสัญญา PO และเบิกจ่ายแล้ว 62,282,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 (ข้อมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2564)

           สำหรับการตรวจเยี่ยมและสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล แปลงตัวอย่างระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ของนายไพบูลย์ อุไรพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15 ไร่ งบประมาณเงินกู้ของรัฐบาล 1,040,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 อุบลราชธานี (นพค.56) สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ความคืบหน้าในการดำเนินงาน เสร็จสิ้นแล้ว 100 % โดยครัวเรือนมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง และได้ขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และรัฐบาล ที่ให้โอกาสตนเองเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนงบประมาณมาสู่พี่น้องประชาชน

        โอกาสนี้ พระรัตโนภาสวิมล (หลวงตาเลียม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดแสงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวแสดงสัมโมทนียกถา แก่เจ้าของแปลงและคณะติดตามสนับสนุนว่า

         “ขอให้พื้นที่แห่งนี้ ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัว ชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือความพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น โดยความร่วมมือของ “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ และที่สำคัญ คือจิตวิญญาณ ในการเข้าถึง ศาสตร์พระราชา และธรรมะขององค์สมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ ความสันโดษ ความอดทน ความเพียร ความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา” จากนั้น พัฒนาการอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชน และครัวเรือนต้นแบบตำบลบัวงาม ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของแปลง และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ มีความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนโดยเร็วต่อไป..”

 

         นอกจากนั้น นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม ยังได้พบปะกับเจ้าของแปลง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลบัวงาม โดยชื่นชมแปลงที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้นยังได้แนะนำ การพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในช่วงฤดูฝน พร้อมเน้นย้ำ หากมีเหตุขัดข้องหรือข้อสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรืออำเภอ โดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน ให้โครงการฯ สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน และมีแปลงตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ โดยเฉพาะการพึ่งพาตนเองและสร้างทางรอดในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

Leave a Reply