ด่วน!! มจร เลื่อนงานรับปริญญา-เน้นสอบ-รับสมัครนิสิตออนไลน์

         วันนี้ (18 มี.ค.63) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมด่วน เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด และเพื่อรองรับหนังสือประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ฉบับที่ 4 ที่ขอความร่วมมือทุกมหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรออกไปก่อน ตั้งแต่วันนี้เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง และรวมทั้ง ประกาศฉบับที่ 5 การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการ
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. วางแผน ซักซ้อมและเตรียมการให้เกิดการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด โดยสำรวจงานที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติที่สถานที่ทำงาน เช่น งาน back office ให้ทำงานที่บ้าน การใช้ระบบประชุมทางไกลให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน

        แหล่งผู้บริหารระดับสูงของมหาจุฬา ณ เปิดเผยว่าว่าที่ประชุมผู้บริหารวันนี้ได้มีมติประเด็นสำคัญ 5 เรื่อง  คือ

    1. ขอให้เลื่อนงานรับปริญญาออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

    2สำหรับการสอบปลายภาคของนิสิตให้เน้นสอบออนไลน์

    3การรับสมัครนิสิตที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ให้รับสมัครทางออนไลน์

    4.  สำหรับคณาจารย์และพนักงานให้ทำงานแบบเหลือมเวลาได้ คือ งานบางอย่างสามารถ             ทำงานที่บ้านได้ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด

    5.  สำหรับหอพักนิสิตให้คัดกรองและมีระบบป้องกันอย่างเคร่งครัด

              **************************

Leave a Reply