แชร์ว่อน!!! วัดประยูรห้ามพระเถระไม่ได้ฉีดวัคซีนร่วมอธิษฐานเข้าพรรษา ส่วนพระภิกษุ -สามเณร ให้ฟังจากเครื่องขยายเสียง

 วันที่ 23 ก.ค. 64  วันนี้มีการแชร์คำประกาศคณะกรรมการป้องกันไวรัสโคโรน่า (โควิด19) วัดประยุรวงศาวาส ความว่า

กราบเรียน/เรียนคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 กอรป์กับทางรัฐบาลได้ประกาศมาตรการดั่งที่ทราบแล้วนั่น

คณะกรรมการจึงได้ปรึกษากราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ  พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เรื่อง “การอธิษฐานปวารณาเข้าพรรษาปีนี้ ” จึงได้ข้อสรุปดังนี้

“ให้พระเถระระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสเท่านั้น เข้าร่วมพิธีอธิษฐานปวารณาในวันที่ 25 กรกฏาคม 64 เวลา 15.00 น. (ยกเว้นพระเถระที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ไม่อนุญาตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว)

ส่วนพระภิกษุ – สามเณร ทั้งนั้น ให้อธิษฐานปวารณาภายในที่พำนักอาศัยนั้น ๆในเวลา 15.00 น. โดยให้ฟังการกระจายเสียงจากพระอุโบสถ

 ทั้งนี้หลังจากคำประกาศนี้เผยแพร่สู่สาธารณะเกิดคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง บางคนเห็นด้วย เนื่องจากสถานการณ์แบบนี้ พระภิกษุสงฆ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่บางคนไม่เห็นด้วยเพราะถือว่ากิจกรรมนี้เป็นวัตรปฎิบัติธรรมเนียมของพระภิกษุ -สามเณรที่จะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมอธิษฐานเข้าพรรษา และพระเถระบางรูปที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสที่จะต้องตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงเหตุผลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือทำไมไม่ฉีด เป็นต้น

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า อยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นศาสนพิธีสำหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

Leave a Reply