‘อธิการบดี มจร’แนะ’จงทำดีแล้ว ใช้ดีเป็นพรปีใหม่’

วันที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานอธิการบดี มจร ได้จัดงานปีใหม่ ชีวิตใหม่ กายใจรู้ตื่นและเบิกบาน โดยการจัดกิจกรรมทำบุญด้วยการถวายทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนา ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มาร่วมงานจำนวนมาก โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธาน

“มหาจุฬาฯ เป็นองค์กรที่ใหญ่จัดการศึกษาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีนิสิตกว่า 20,000 ทั่วโลก ตัวแปรหลักการในบริการจัดการให้องค์กรการศึกษาให้ประสบความสำเร็จประการหนึ่ง คือ “ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร” หากคนในองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวก มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูล และสมัครสมานสามัคคีกันแล้ว การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. กล่าว

พร้อมกันนี้ อธิการบดี มจร ได้กล่าวเสริมว่า “พรที่ดีที่สุดคือ การทำดี จงมุ่งทำดีแก่ตัวเองและองค์กรใก้มั่นคง แล้วความดีนั่นเอง จะบังเกิดเป็นพรแก่ตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน อีกทั้งความดีจะเป็นพรให้มหาวิทยาลัยได้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้ มจร เป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่ตัวเอง และเป็นที่พึ่งพาของชาวโลกอย่างยั่งยืนต่อไป”

Leave a Reply