เจ้าคณะปทุมธานีหนุนนายอำเภอสามโคก ขับเคลื่อน​แก้จนตามแนวพอเพียง เป็นประธานมอบโถส้วมครอบครัวคนยาก

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) โดยส่งมอบโถส้วมและเปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งราบให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและผู้พิการในรูปแบบจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีพระราชวรเมธา​จารย์​ เจ้าคณะ​จังหวัด​ปทุมธานี​ (ธ)​ เจ้าอาวาส​วัดโบสถ์​ เดินทาง​มาเป็น​ประธาน มอบโถส้วมพร้อมวัสดุ​อุปกรณ์​ฯ​ จำนวน​ 164​ ชุด​ โดยมี นางวิพร​ แวว​ศรี​ผ่อง​ นายอำเภอ​สามโคก เป็นตัวแทน​รับมอบ​

เพื่อไปดำเนินการติดตั้งและเปลี่ยนโถส้วม​ให้กับผู้สูงอายุ​ที่มีฐานะยากจนและผู้พิการ​ ที่มีความประสงค์​ขอโถส้วม​และเปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยอง​ เป็นแบบนั่งราบ​ และเพื่อ​ขับเคลื่อน​การขจัดความยากจนและพัฒ​นา​คน​ทุก​ช่วง​วัย​อย่าง​ยั่งยืน​ตา​มหลัก​ปรัชญา​ของเศรษฐ​กิจ​พอเพียง​ (ศจพ.)​ ดำเนินการในรูปแบบจิตอาสา​ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (บวร.)ในการถวายเป็นพระราชกุศล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​พระบาทสมเด็​จพระเจ้าอยู่หัว​ รัชกาล​ที่​ 10​ พระชนมพรรษา (70 พรรษา)​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระบรมราช​ชนนี​พันปี​หลวง​ พระชนมพรรษา​ (90 พรรษา)​ ณ​ หอประชุม​ที่ว่าการ​อำเภอ​สามโคก​

นางวิพร กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการ “นั่งสุข ลุกสบาย” เพื่อดำเนินการติดตั้งโถส้วมให้กับครัวเรือนที่ยังไม่มีโถส้วมและเปลี่ยนโถส้วมแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้กับผู้สูงอายุ ที่ยากไร้และผู้พิการ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สำรวจครัวเรือนยากจน

“วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชวรเมธาจาร มาเป็นประธานมอบโถส้วมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 58 หมู่บ้าน จากการที่อำเภอสามโคก ได้ทำการสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีโถส้วม และครัวเรือนที่ต้องการเปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยองเป็นแบบนั่งราบของผู้สูงอายุที่ยากจนและผู้พิการ รวม 164 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่ไม่มีโถส้วม จำนวน 2 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายขอปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ทุกครัวเรือนมีโถส้วม อำเภอสามโคกจึงได้สำรวจเมื่อต้นเดือน มิถุนายน 2565 (ไม่ได้อยู่ในระบบ TPMap) และเพื่อเป็นการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนชาวอำเภอสามโคก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากไร้และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ชุดโถส้วมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ได้รับมความเมตตาจากพระราชวรเมธาจารย์ให้การสนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,500 (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

การขับเคลื่อนโครงการจะดำเนินการในรูปแบบจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (บวร.) บ้าน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนจิตอาสา โดยไม่มีค่าแรงในการดำเนินการ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565)​

ด้านพระราชวรเมธาจารย์ กล่าวว่า นายอำเภอสามโคกได้มาขอรับการสนับสนุน และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นรูปธรรม เป็นการช่วยเหลือถึงครัวเรือน บรรเทาทุกข์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและผู้พิการ สามารถทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในรูปแบบการมีส่วนร่วม (บวร.) บ้าน วัด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนจิตอาสา​จึงได้ให้การสนับสนุน อำเภอสามโคก ประกอบกับปี พ.ศ. 2565 เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) จึงถวายเป็นพระราชกุศล​

Leave a Reply