ผู้ว่าฯ หนองคาย จับมือคณะสงฆ์ เดินหน้า “แก้ปัญหายาเสพติด” ยึดหลัก“ผู้เสพคือผู้ป่วย” เน้นย้ำเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นคนดีสู่สังคม

วันที่ 28 มี.ค. 2566 นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ จังหวัดหนองคายได้จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย ณ วัดมงคลศิลาคุณ (บ่อหิน) ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเมตตาจากพระครูสีลาธิคุณถวิล เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย เจ้าอาวาสวัดมงคลศิลาคุณ พร้อมด้วย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจ

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน โดยกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการทุกฝ่ายเพื่อลด Demand และ Supply โดยการนำตัวผู้ค้ายาเสพติดเเละเครือข่ายมาดำเนินคดียาเสพติดและการนำผู้เสพยาเสพติดทั้งรายเดิมเเละรายใหม่ เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคม เเละป้องกันผู้เสพรายใหม่เข้าสู่กระบวนการ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย เสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างความเข้าใจ รวมถึงการส่งเสริมและฝึกฝนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านทักษะอาชีพ ต่อยอดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

“จังหวัดหนองคายได้มีแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการพัฒนาโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง จำแนกผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแบบระบบสมัครใจ และดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย โดยจัดโครงการอบรมเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งผู้เข้าการอบรม จำนวน 50 ราย ระหว่างวันที่ 24 มีนาคมถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมนำจิตใจ โดยได้รับเมตตาจากพระครูสีลาธิคุณถวิล เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย เจ้าอาวาสวัดมงคลศิลาคุณ ที่มาแสดงธรรมเทศนา สั่งสอนและให้ข้อคิดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการทำกิจกรรมฝึกสมาธิ สวดมนต์ ตามหลักศาสนา เกิดทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ สร้างเเรงบันดาลใจในการรังสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ทำให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก สามารถกลับคืนสู่ครอบครัว/ชุมชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นคนดีของสังคม” นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าว

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า ในขณะเดียวกันนั้น “ผู้เสพก็คือผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดเยียวยารักษาที่เหมาะสมให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ กลับมาเป็นคนดีของสังคม เป็นพลังที่มาร่วมกันสร้างสังคมให้เกิดความผาสุก ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดยาเสพติด ตลอดจนบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกับการเฝ้าระวัง เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือทุกๆคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ผู้ที่พบเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอดเวลา ”

Leave a Reply