เปิดมิติใหม่ “ครั้งแรก” มมร และ มจร ประชุมทวิภาคี

วันที่ 15 ก.ย.66 ที่ห้องประชุมหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะในโอกาสที่มาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยและร่วมประชุมทวิภาคี

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร กล่าวว่าการประชุมร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัยสงฆ์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้เลือกสังกัดมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566 เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันการศึกษา เพื่อจะให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆในประเทศไทยกำหนดพันธกิจของตนเองให้ชัดเจนว่าจะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านใด เมื่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเลือกสังกัดกลุ่ม 4 และได้ส่งมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งกระทรวงอุดมศึกษาฯแล้ว วันนี้ผู้บริหารหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ในการดำเนินงานในลักษณะที่เชื่อมสัมพันธ์กัน จากนี้ไปมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะได้ปรึกษาหารือกันเพื่อจัดการศึกษาโดยเน้นการศึกษาพระพุทธศาสนา การเเผยแผ่พระศาสนา การบูรณาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เป็นต้น

การให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด มีพันธกิจและเป้าหมายที่สอดคล้องกันจับมือกันเดินไปข้างหน้าเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านพระพุทธศาสนา สร้างศาสนทายาทให้มีใจรักในงานเผยแผ่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะดำเนินการร่วมกันนับจากวันนี้เป็นต้นไป พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

 

Leave a Reply