พระอุบาลีคุณูปมาจารย์นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า วันนี้คณะสงฆ์วัดศรีโคมคำและคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาได้นำสรีรสังขาร พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จ.พะเยา ออกจากโรงพยาบาลพะเยา เพื่อประกอบพิธีพระราชทานนำ้หลวงสรงศพ

พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นพระมหาเถระที่กอรปไปด้วยศีลาจารวัตรที่งดงาม เป็นร่มโพธิ เป็นที่พึ่งของพระสงฆ์และสาธุชนทั่วไป พระเดชพระคุณเป็นพระมหาเถระที่ใฝ่เรื่องการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษานักธรรม บาลี และการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเดชพระคุณได้ก่อร่างสร้างการศึกษาเหล่านี้จากจังหวัดเล็กๆในภาคเหนือตอนบน จนมีฐานที่เข้มแข็งมั่นคงให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงทุกวันนี้

ส่วนตัวพระเดชพระคุณนั้นทุกคนต่างยอมรับว่านี่คือ “นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา” อย่างแท้จริง คำๆนี้ไม่ได้เกินเลย หรือเที่ยวยกย่องเกินความเป็นจริง ทุกคนที่ได้เห็น ได้สัมผัส หรือได้พบผ่านงานวิชาการของท่านจะได้ประจักษ์ชัดในเรื่องนี้ พระเดชพระคุณเป็นเอกอุอย่างแท้จริงโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์พระเดชพระคุณเชี่ยวชาญ รอบรู้ แสวงหา ค้นคว้าและตีความอย่างชาญฉลาด ลึก จนหาตัวจับยากในยุคสมัยทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โยนก ล้านนา ประวัติศาสตร์ไทยและโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

การสูญเสียพระเดชพระคุณไปในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการสูญเสียเฉพาะพระเถระแห่งล้านนารูปสำคัญไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงวิชาการไปอีกด้วย

“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ที่พระเดชพระคุณเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนั้นจึงควรที่จะจัดตั้งสถาบันพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญ)ศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยและสืบทอด แนวทางของพระเดชพระคุณให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ให้เข้าใจถ่องแท้ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จะได้ไม่ดูหมิ่นดูแคลนตัวเองและท้องถิ่นมาตุภูมิ จะได้รัก ภูมิใจและหวงแหนในบ้านเกิดเมืองนอน และช่วยกันพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวและว่า

ส่วนตัวนั้นในฐานะที่ได้รับเมตตาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ(ประสาร)เป็นรูปแรกในพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺโญ)ขอถวายการไว้อาลัยในพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

Leave a Reply