ว่อนเน็ต!! คำสั่งปลด!!!ไวยาวัจกรวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

วันที่ 4 ก.พ. 67 พระธรรมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ลงนามปลดไวยาวัจกร ดังมีรายละเอียดว่า ด้วย ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงินวัดของพระธาตุพนมและสำนักงานป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกาบริหารด้านการเงินและผลประโยชน์ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โปร่งใส ตรวจสอบได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37,38 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 , 2547 และ พ.ศ.2561 จึงให้ไวยาวัจกรวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่ 31/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 หยุดปฎิบัติหน้าที่ในทุกตำแหน่ง โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายสุคนธ์ พรหมศิริ 2.นายพัฒนา อุธิโย 3. นายสมพล ดีล้น และ 4. นายวิวัฒนชัย คงเพชร  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  พระธรรมวชิโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

สำหรับปัญหาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมีปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์แอบอ้างเป็นกรรมการวัด ฉวยโอกาสตั้งแผงปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าเช่า เก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง แถมออกใบเสร็จเป็นตั๋วผีอ้างนำเงินเข้าวัด ตรวจสอบพบมีกรรมการวัดบางกลุ่มรู้เห็นด้วย เมื่อกลางปีที่ผ่านมา เคยมคำสั่งปลดกรรมการวัดชุดเก่าทั้งหมด เพื่อล้างระบบเก่า จัดระเบียบใหม่ แก้ไขปัญหา โดย พระธรรมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วรมหาวิหาร เคยมีคำสั่งแต่งตั้ง ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิกองทัพธรรมเป็นไวยาวัจกรวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อีกทั้งเป็นประธานบริหารดูแลผลประโยชน์ทั้งภายนอกและภายในวัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ในการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย

Leave a Reply