สปสช.นิมนต์’รองอธิการบดี มจร’บรรยายพระสงฆ์ไทยกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1,238 Views

สปสช.นิมนต์’รองอธิการบดี มจร’บรรยายพระสงฆ์ไทยกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมีการหารือภาคีชวนทำบุญใหญ่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาวะพระสงฆ์และสร้างเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำสุขภาวะชุมชน

วันที่ 1 ส.ค.2562 ที่วัดพิชัยญาติการาม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร นิมนต์พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “พระสงฆ์ไทยกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” คณะสงฆ์ กทม. โดยได้ระบุถึงความเป็นมาของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ แผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยยกประเด็นเกี่ยวกับความสำคัญของการรับรู้ การเข้าถึง การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ขณะเดียวกันที่ สปสช. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโดยใช้ประเด็นสุขภาวะพระสงฆ์นำร่องในการทำงานร่วมกัน รวมถึงกำหนดจุดเน้นงานยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของพระสงฆ์และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข โดยมีผู้แทนคณะสงฆ์ คือ พระราชเมธี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม และรองเจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ ร่วมประชุมด้วย

การประชุมดังกล่าวนี้มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร สปสช. สช. มจร ผู้บริหาร รพ.สงฆ์ และ ทีมผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย ร่วมประชุมหารือ เห็นว่าการทำงานในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขออนุโมทนากับภาคธุรกิจที่ให้ความสนใจและร่วมคิดดำเนินการเพื่อการทำงานแบบบูรณการร่วมกัน ภายหลังจากนี้คงมีการหารือประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม อาทิ การพัฒนา application สำหรับให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลชุมชน หรือ การพัฒนา application Public Consultation & Public Policy Process เป็นต้น

Leave a Reply