“พระพรหมบัณฑิต” ดึง “กลุ่มคนอกหักจาก มจร” เสริมทีม “ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์” พรึบ!!

วันที่ 1 ต.ค. 65 พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ได้ลงนามแต่งตั้งผู้ช่วยประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ความว่า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคัยคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564 และตามความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.) เรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงานออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งผู้ช่วยประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์จำนวน 7  รูปดังนี้

 

สำหรับผู้ช่วยประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ดังรายชื่อนี้หลายรูปทำงานประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) การคัดเลือกรองอธิการบดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ บางรูปมีชื่อติดโผเป็นรองอธิการบดีบ้าง บางรูปถูกเด้งเข้ากรุไปเฝ้าห้องสมุดบ้าง หรือ บางรูปถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยที่เจ้าตัวยังงงอยู่ทุกวันนี้ว่า “ฉันผิดอะไร” ซึ่งที่ผ่านมาพระภิกษุเหล่านี้ล้วนทำงานและมีความใกล้ชิดกับพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดี มจร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มจร และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ นอกจากนี้ พระพรหมบัณฑิตยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ประจำภาคต่างอีก 5 รูป รวมทั้งรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายด้วยอีก 1 รูปดังนี้

Leave a Reply