กลุ่มชาวพุทธโคราช บุกร้อง “กมธ.ศาสนาฯ ผลักดันกฎหมายคุ้มครองพุทธศาสนา”

           เมื่อวานนี้ (10 ก.ค. 2563)  ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา กลุ่มศีลธรรม โดย นายนะโม สุขปราณี เลขาธิการกลุ่มศีลธรรมประเทศไทยรวม 52 จังหวัด เข้ายื่นหนังสือข้อเสนอทางศาสนาต่อ คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ประธานที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการฯ และรองประธานคณะกรรมาธิการฯ ทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ,นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล , นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ เป็นตัวแทนรับเอกสารข้อเสนอของกลุ่มชาวพุทธดังกล่าว

           สำหรับข้อเสนอของกลุ่มชาวพุทธ ซึ่งนำโดยนายนะโม สุขปราณี  ได้ยื่นคำร้องขอให้สภาผู้แทนราษฎรผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพระพุทธศาสนา เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และรวมทั้งสถาบันอื่น ๆ  เพราะกลุ่มของตนเชื่อว่า “หากพระพุทธศาสนามั่นคง ทุกสถาบันอยู่รอด”  โดยมีข้อเสนอทั้งหมด 17  ข้อ อาทิ

  • เร่งออก พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนา

  • เร่งออก พ.ร.บ.ส่งเสริมชาวพุทธให้มีโอกาสเดินทางไปสังเวชนียสถาน โดยรัฐออกค่าใช้จ่ายให้

  • ให้มีคณะกรรมการกลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส เหมือนกับบางศาสนา และรวมทั้งให้มีคณะกรรมการกลางพระพุทธศาสนา ประจำจังหวัด ทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส และให้คณะกรรมการเหล่านี้เป็นที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

  • ออก พ.ร.บ. จัดตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาและรวมทั้งหาแนวทางจัดตั้งกองทุนพระพุทธศาสนา Buddhis Bank (ธนาคารพุทธศาสนา)

  • ต้องศึกษาหาช่องทางบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย

  • ยกเลิกการเก็บภาษีวัด , ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์อย่างจริงจังและพร้อมสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง

  • ศึกษาหาแนวทางให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาโลก อย่างจริงจังทั้ง คันถธุระ และวิปัสสนาธุระ พร้อมทั้งมีงบประมาณ บุคคลากร สนับสนุนอย่างจริงจัง   ดังนี้เป็นต้น

           ทั้งนี้  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวว่าตนจะรับเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหัวข้อที่เสนอมานี้ ทางกรรมาธิการฯ ก็ได้ดำเนินการเพื่อด้านกฎหมายไปในหลายหัวข้อแล้ว และจะนำเอาข้อเสนอที่เสนอมานี้นำไปพิจารณาต่อไป

Leave a Reply