พรรคก้าวไกลทวงถาม “ค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลาม” หลังไม่ได้มา 2 เดือนแล้ว

วันที่ 2 ก.ย.  66 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา นายรอมฏอน ปันจอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีเกิดปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น สาระคำคัญ โดยอ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ใช้บังคับวันที่ 1 ตุลาคม 2566 พร้อมทั้งอ้างถึงการลงพื้นที่ของ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.เขตหนอกจอก กรุงเทพมหานคร เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนเกิดความล้าช้าและเป็นไปตามระเบียบที่ประกาศไว้หรือไม่ รายละเอียดมีดังนี้

Leave a Reply