เช็ครายชื่อว่าที่ ส.ว. ก่อนส่ง คสช.เคาะเหลือ 50 คน

วันที่ 27 ธ.ค. ที่เมืองทองธานี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดให้มีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับประเทศ เพื่อให้ได้รายชื่อ 200 คน ส่งให้ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกเหลือ 50 เพื่อไปสมทบกับอีก 6 คนจากกลุ่มผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เป็นโดยตำแหน่ง และอีก 194 คนที่จะมาจากคณะกรรมการที่ คสช.แต่งตั้งคัดเลือก รวมเป็น ส.ว. 250 คน

การคัดเลือกในวันนี้จะให้ ผู้ที่ผ่านการเลือกกันเองในระดับจังหวัด แยกออกเป็น 10 กลุ่มอาชีพ และวิธีการสมัครคือ 1.สมัครเองและ 2.เสนอชื่อโดยองค์กร ลงคะแนนเลือกกันเองในกลุ่มของตนเองและวิธีการสมัคร โดยแต่ละคนจะมี 2 คะแนน สามารถลงคะแนนให้ตนเองได้อีกคะแนนลงให้คนอื่น จากนั้นจะคัดผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม ทั้ง 2 รูปแบบการสมัคร รวม 200 คนส่งรายชื่อให้ คสช.ต่อไป 10 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย (1) ข้าราชการ (2) กฎหมาย (3) การศึกษา/สาธารณสุข (4) เกษตร/ประมง (5) ผู้ใช้แรงงาน/พนักงงาน/อาชีพอิสระ (6) สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์/การสื่อสาร (7) อุตสาหกรรม/SME/การท่องเที่ยว (8) สตรี/คนพิการ/ชาติพันธุ์/NGO (9) ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/สื่อมวลชน (10) อื่นๆ

ทั้งนี้รายชื่อทั้ง 200 คน กกต.จะตรวจสอบความถูกต้องและข้อร้องเรียนต่างๆ ก่อนส่งให้ คสช.อีกครั้ง

กลุ่ม 1 ข้าราชการ (สมัครเอง)

1.นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ 23 คะแนน

  (อดีต ส.ว.พระนครศรีอยุธยา บุตรนายบุญพันธ์ แขวัฒนะ อดีตรัฐมนตรี)

2.พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ 21 คะแนน

3.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ 17 คะแนน

4.พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ 17 คะแนน

5.พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน 15 คะแนน

6.นายปัญญางามเลิศ 14 คะแนน

7.พล.อ.สำเริง ศิวาดำรงค์ 13 คะแนน

8.นายสุชัย บุตรสาระ 10 คะแนน

9.พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย 8 คะแนน

10.นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร 7 คะแนน

 

กลุ่ม 1 ข้าราชการ (แนะนำจากองค์กร)

1.นายไพทูรย์ หลิมวัฒนา 5 คะแนน

2.นายอภิวัฒน์ พลสยม 3 คะแนน

3.จ.อ.กมล ศรีสูงเนิน 2 คะแนน

4.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 2 คะแนน

5.นายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา 2 คะแนน ( youtube : vihok news)

6.นายธัญพิสิษฐ์ เทียงปา 2 คะแนน

7.นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ 2 คะแนน (ทนายความ นายประจักษ์ชัย นายห้างไหทองคำ)

8.นายเมฆินทร์ เมธาวิกุล 2 คะแนน

9.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน 2 คะแนน

10.นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ 2 คะแนน

กลุ่ม 2 กฎหมาย (สมัครด้วยตนเอง)

1.พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์ 30 คะแนน

2.นายศุภชัย สมเจริญ 16 คะแนน (อดีต ประธาน กกต.ชุดที่ผ่านมา)

3.นายจัตุรงค์ เสริมสุข 14 คะแนน

 (ทนายความ อดีตผู้สมัครคัดเลือกเป็น กกต.)

4.นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ 13 คะแนน

5.พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ 13 คะแนน

6.นายเอกชัย พลซื่อ 11 คะแนน

7.นายพิเชฐ คูหาทอง 6 คะแนน

8.พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ 5 คะแนน

9.พ.ต.อ.ปัญญา นาควิเชียร 5 คะแนน

10.นายธนา เบญจาทิกุล 4 คะแนน

 (อดีตทนายความส่วนตัว นายทักษิณ ชินวัตร)

 

กลุ่ม 2 กฎหมาย (แนะนำจากองค์กร)

1.นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ 20 คะแนน (อดีต กกต.)

2.พ.ต.ท.วิเลิศ เพียรมนกุล 6 คะแนน

3.นายพาสิษฐ์ ทรัพยืศิริ 5 คะแนน

4.นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ 5 คะแนน

5.นายโสภณ สมณะช้างเผือก 5 คะแนน

6.นายชยุต สืบตระกูล 4 คะแนน

7.นายถาวร มงคลเคหา 4 คะแนน

8.นายวิเชียร รุจิธำรงกุล 4 คะแนน

9.นายณพล ใบเงิน 3 คะแนน

10.นายนายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ 3 คะแนน

กลุ่ม 3 การศึกษา/สาธารณสุข (แนะนำจากองค์กร)

1.นายกำพล เลิศเกียรติดำรง 11 คะแนน

2.นายสมเดช มิลพันธุ์ 10 คะแนน

3.นายสุจินต์ บางแก้ว 8 คะแนน

4.นายทนง ทศไกร 7 คะแนน

5.นายสุรพงศ์ งามสม 7 คะแนน

6.นายปรีชา เมืองพรหม 6 คะแนน

7.นายชาลี เอียดสกุล 4 คะแนน

8.นายบุญเลี้ยง ไขมรศักดิ์ 4 คะแนน

9.นางวิลาวัลย์ ตันวัฒนะพงศ์ 4 คะแนน

10.นายดิเรก ต่ายเมือง 3 คะแนน

 

กลุ่ม 4 เกษตร/ประมง (สมัครเอง)

1.นายรรวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล 48 คะแนน

2.นายสำราญ ครรชิต 21 คะแนน

3.นายเชิดชัย จิณะแสน 18 คะแนน

4.นายบุญมี สุระโคตร 17 คะแนน

5.นายประมาณ สว่างญาติ 17 คะแนน

6.นางนวลผจง สาลีผล 15 คะแนน

7.นายพัลลภ แก้วใหม่ 13 คะแนน

8.นายไพโรจน์ พ่วงทอง 12 คะแนน

9.นายนิธิโรจน์ วันดี 11 คะแนน

10.นายอุดม วรัญญรัฐ 9 คะแนน

กลุ่ม 5 ผู้ใช้แรงงาน/พนักงาน/อาชีพอิสระ (สมัครเอง)

1.น.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 52 คะแนน

2.นายแดน ปรีชา 47 คะแนน

3.นายนาวี ถินสาคู 5 คะแนน

4.นายธนพิพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม 4 คะแนน

5.นายสันติ ทรัพย์ส่งเสริม 4 คะแนน

6.นายบุญจง ไข่เกษ 4 คะแนน

7.นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 3 คะแนน

8.นายไพศิษฏ์ ภารพบ 3 คะแนน

9.นายวิรัช วิชัยวงศ์ 3 คะแนน

10.นายสมพงษ์ ถาวร 3 คะแนน

กลุ่ม 6 สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์/การสื่อสาร (แนะนำจากองค์กร)

1.นายนิกร ตันสกุล 5 คะแนน

2.นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ 4 คะแนน

3.นายอนันต์ วรธิติพงศ์ 4 คะแนน

4.นายจรูญ ลงสุวรรณ 3 คะแนน

5.นายปิยวิทย์ วิภูศิริ 3 คะแนน

6.นายรณรงค์ กระจ่างยศ 3 คะแนน

(วิศวกรเชี่ยวชาญ สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย)

7.นายเสรี ศุภราทิตย์ 3 คะแนน

(อดีตผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต )

8.นายโอวาส จิโนรส 2 คะแนน

9.นายวรินทร์ เทียมจรัส 2 คะแนน    (อดีต ส.ว.สรรหา)

10.นายอรุณ แจ้งโพธิ์นาค 2 คะแนน

กลุ่ม 7 อุตสาหกรรม/SME/การท่องเที่ยว (สมัครเอง)

1.นายกัณรัศ กุลวานิช 22 คะแนน

2.นายเฉลียว เกาะแก้ว 20 คะแนน

3.นายศิริชัย ปิติเจริญ 16 คะแนน

4.น.ส.ภัทรา วราพิตร 15 คะแนน

5.น.ส.อัญชลี ชัยทรัพย์ 15 คะแนน

6.นายสุนทร วัฒนาพร 11 คะแนน

7.นายณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์ 10 คะแนน

8.นายสุกฤษฎิช์วิศ สฤษฎ์คูณัชญ์ 10 คะแนน

9.นางนฤมล โกวิน 7 คะแนน

10.นายไพโรจน์ คล้านทองคำ 6 คะแนน

กลุ่ม 7 อุตสาหกรรม/SME/การท่องเที่ยว (แนะนำจากองค์กร)

1.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย 6 คะแนน (ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ศุภมิตร สุพรรณบุรี)

2.นายชลิต แก้วจินดา 4 คะแนน

3.นายพิชัย อุตมาภินันท์ 4 คแนน

4.นายสมชาย สาโรวาท 4 คะแนน

5.นายชัชวาล วงศ์จร 3 คะแนน

6.นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ 3 คะแนน

7.นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกุล 3 คะแนน

8.นายวิเชียร กัณหรัตนชัย 3 คะแนน

9.นายสากล ภูลศิริกุล 3 คะแนน

10.นายสาธิต เหล่าสุวรรณ 3 คะแนน

กลุ่ม 8 สตรี/คนพิการ/ชาติพันธุ์/NGO (สมัครเอง)

1.นางประภาศรี สุฉันทบุตร 51 คะแนน

2.นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ 28 คะแนน

3.นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง 25 คะแนน   (อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ)

4.นายณรงค์ ดวงจันทร์ 23 คะแนน

5.น.ส.สุภาภรณ์ นิรมาณการย์ 18 คะแนน

6.นางทัศนา ยุวานนท์ 16 คะแนน

7.นางชณาภรณ์ ศรีพระจันทร์ 4 คะแนน

8.นางชูชีรา วงศ์สอาด 4 คะแนน

9.นายณัฐพล ลาภเกิน 4 คะแนน

10.นายทวี มณีฉาย 4 คะแนน

กลุ่ม 9 ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา/สื่อมวลชน (สมัครเอง)

1.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 24 คะแนน

2.นายพงศ์พันธ์ สินผดุง 19 คะแนน

3.นายรังสรรค์ หันสันเทียะ 18 คะแนน

4.นายรุ่งศักดิ์ สันติอนันตรักษ์ 16 คะแนน

5.นายอำนวย แหยมยินดี 16 คะแนน

6.น.ส.ปลายทุ่ง พิศนุภูมิ 8 คะแนน

7.นายดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์ 4 คะแนน

8.จ.ส.ต.บุญเลิศ ทำเนาว์ 4 คะแนน

9.นายปรีชา กะระกล 4 คะแนน

10.นายสุรพัน ตันกำเนิด 4 คะแนน

กลุ่ม 10 อื่นๆ (สมัครเอง)

1.นายสุรชัย ปิตุเตชะ 27 คะแนน

2.นางจิรดา สงฆ์ประชา 25 คะแนน

3.นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ 24 คะแนน

4.นางสุนี จึงวิโรจน์ 22 คะแนน

5.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 19 คะแนน

6.นายอมร นิลเปรม 15 คะแนน

7.นายสานิตย์ หาญรบ 5 คะแนน

8.ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี 4 คะแนน

9.นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช 4 คะแนน

10.นายสิทธิพร เสมสม 4 คะแนน

 

==========

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : https://workpointnews.com/

Leave a Reply