ปฎิรูปพุทธศาสนามา 4 ปี มีอะไรสำเร็จบ้าง ??

              เช้าวันนี้ (17ม.ค.64)  เจ้าคุณพลหรือ พระเทพเวที รก.เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ส่งไลน์ Good Morning ในใลน์ส่วนตัวทีมงานเดอะบุ๊ด มาตั้งแต่เช้า โดยแจ้งว่า

              ตามที่เมื่อวานได้แจงคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆในแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา(2560-2564)ไปแล้ว..วันนี้มาดูกัน ว่า แต่ละฝ่ายได้ทำอะไรไปบ้าง และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไร…

              ขอย้ำทำความเข้าใจว่า แผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ฉบับที่ 1 (2560 -2564) นี้ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ (สิ้นปีงบประมาณ 2564)

              ก่อนที่เราจะขึ้น แผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 2 (2465-2469) เรามาดูความสำเร็จของแผนฉบับที่ 1 (2560-2564) กันเลยครับ..

1. ฝ่ายปกครอง  (สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรเป็นประธานกรรมการ)

     1.1 ได้ผลักดันให้เกิด  “ระเบียบ มส ว่าด้วย พระวินยาธิการ (ตำรวจพระ)” เรียบร้อย

    1.2 ได้ดำเนินการสำรวจฐานข้อมูล (Data Base)พระภิกษุสามเณร เรียบร้อย (พศ.เก็บรวบรวมฐานข้อมูล)

     1.3 ได้ดำเนินการร่วมกับ พศ.+สปสช+สสส + มจร+ มมร ผลักดันให้เกิดโครงการ ดังนี้

           1.3.1 โครงการพัฒนาพระสงฆ์เข้าถึงกองทุนตำบล เรียบร้อย

           1.3.2 โครงการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ เรียบร้อย

2.ฝ่ายศาสนศึกษา ( พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ เป็นประธานกรรมการ)

         ดำเนินการให้เกิด “พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม 562” (ถือเป็นความสำเร็จ(Milestone) ของคณะสงฆ์ในด้านการศึกษาสงฆ์อย่างแท้จริง)

 

3. ฝ่ายเผยแผ่ (อดีตสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม เป็นประธานกรรมการ)

       ได้ยกระดับ “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5” แผ่ขยายไปทั่วประเทศ ..มีคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ.. (ปัจจุบัน มีพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน)

4.  ฝ่ายสาธารณูปการ (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิตร เป็นประธานกรรมการ)

      4.1 ได้ดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีศาสนสมบัติ เป็นที่เรียบร้อย(พศ. เก็บรวบรวมฐานข้อมูล)

      4.2 ได้ผลักดันและดำเนินการ”โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส.(วัด 5 ส.)”  แผ่ขยายไปทั่วประเทศ เรียบร้อย… (ปัจจุบัน มี พระธรรมรัตนาภรณ์ วัดเขียนเขต จ.นครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน)

5. ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ ( พระพรหมบัณฑิต  วัดประยูร ฯ เป็นประธานกรรมการ)

       ได้ริเริ่ม “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม” เรียบร้อยแล้ว

6. ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ (สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา เป็นประธานกรรมการ)

     6.1 ได้ผลักดันให้มี “ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยกองทุน วัดช่วยวัด 2562” เรียบร้อย

    6.2 ได้ผลักดันก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย (บนฐานของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ) เรียบร้อย

    6.3 ได้ผลักดันให้เกิด “โครงการพระคิลานุปัฏฐาก” (บนฐานของ “ธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ”) เรียบร้อย

          ที่ยกมาทั้งหมดนี้ คือ ความสำเร็จอันโดดเด่น / ชัดเจน/ จับต้องได้.. ของผลงานตามแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 1 (2560-2564)

        เมื่อถึงเดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.)จั กได้รวบรวม/ ติดตามผล/ ประเมินผล/ และจะใช้ระบบ SWOT Analisis พิจารณา จุดแข็ง/ จุดอ่อน/โอกาส/ และจุดถูกคุกคาม/ของแผนและโครงการ.. แล้วเตรียมดำเนินการปรับปรุงและเขียนแผน พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 2 (2565-2569) ต่อไป..

        ในแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560 -2564 นี้ นอกจากมีคณะกรรมการทั้ง 6 ด้านแล้ว ยังมี..แผนพัฒนาพุทธมณฑลเพื่อความเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกด้วย   โดยมีอดีตสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม เป็นประธานกรรมการ

         ความคืบหน้าการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์พุทธศาสนาโลก  พระเทพเวที ยังไม่ได้แจ้ง ทีมงานได้รับแจ้งเมื่อไรจะรายงานให้ทราบต่อไป…

 

Leave a Reply