เจ้าคณะจังหวัดโคราช ฝาก กมธ.ศาสนาฯ เร่งตามกฎหมายลูกพระปริยัติธรรมเพื่อแก้วิกฤติ “ด้านงบประมาณ”

         เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา  ณ หอประชุมวัดบึง  (พระอารามหลวง) จ.นครราชสีมา ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ดร.ณพลเดช มณีลังกา ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมกับ พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พระครูประภาตธรรมโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา และคณะสงฆ์ในพื้นที่

         ประชุมได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562  ที่คณะทำงานและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกกฎหมายลูกล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะด้านงบประมาณ อัตรากำลัง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพนักเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

       นอกจากนี้ที่ประชุมได้สรุปปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ดังนี้

1) งบประมาณสนับสนุนในการบริหารสถานศึกษา ไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2) ครูขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีหลักประกันความมั่นคงด้านอาชีพและสวัสดิการที่เป็นธรรม

3) มีการย้ายเข้า-ออกของบุคลากรบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และไม่มีการบรรจุแต่งตั้งที่ชัดเจน

4) จำนวนนักเรียนที่ลดลงในแต่ละปี เพราะเมื่อจำนวนนักเรียนลดลง เงินอุดหนุนที่ได้รับในการบริหารจัดการก็ลดตามไปด้วย

5) การฝึกอบรมและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนยังมีน้อย และไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจัง

6) ไม่มีระเบียบที่ชัดเจน และไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ ทำให้ควบคุมการบริหารจัดการยาก

8) ไม่มีระเบียบที่ชัดเจน และไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ทำให้ควบคุมการบริหารจัดการค่อนข้างยาก

9) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีน้อย และมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ

10) ห้องสมุดมีขนาดเล็ก หนังสือไม่หลากหลาย

11) วัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับนักเรียนมีไม่เพียงพอ

13) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้คำปรึกษา หรือนิเทศการสอนและไม่มีเครื่องมือที่มีคุณภาพในด้านการวัดผลประเมินผล

            ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล กล่าวว่าจะนำเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 เข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนาชุดใหญ่เป็นวาระเร่งด่วน เพื่อเร่งผลักดัน ติดตามเรื่องนี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อบรรเทาปัญหาจากความเดือดร้อนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ และเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติแล้ว แต่กฎหมายลูกที่ออกล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการผลิตศาสนทายาท ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ คณะทำงานทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสอย่างยิ่ง

        สุดท้าย พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและคณะสงฆ์ กล่าวอนุโมทนาขอบใจคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สนใจและติดตามเรื่องนี้

*************

Leave a Reply