“ประธานหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง” แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 37 รูป/คน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566   พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” หนกลาง ได้ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 37 รูป/คน  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5”  ความว่า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 (5) แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ระดับหนกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5″ หนกลาง  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

Leave a Reply