“สิปป์บวร” ผงาด “อนุชา” ตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกอีกตำแหน่ง

วันที่ 11 ต.ค. 65 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งให้นายสิปป์บวร แก้วงาม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามประกาศวันที่ 5 สิงหาคม 2565 พุทธศักราช 2563 นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการและการปฎิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและปฎิบัติราชการตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งให้ นายสิปป์บวร แก้วงาม เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับ นายสิปป์บวร แก้วงาม เพิ่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมกับมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตัั้งให้เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

 

Leave a Reply