ปลัดมท. เยี่ยม “ไร่รักถิ่น” อำเภอสังขละบุรี เตรียมพัฒนาสู่แลนด์มาร์คแห่งการเรียนรู้ใหม่ของเมืองกาญจน์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์   ผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล ของนายสุวิทย์ ราชสุภาและนางสาวภัทรา ฐิติเวชญาคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หรือไร่รักถิ่น ในโอกาสนี้ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร, ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์, นายชำนาญ ชื่นตา และนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี และคณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอสังขละบุรีร่วมให้การต้อนรับ โดยมีการเยี่ยมชมบริเวณฐานการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 9 ฐาน ได้แก่ ฐานกสิกรรมธรรมชาติ ฐานหัวคันนาทองคำ ฐานฅนเอาถ่าน ฐานฅนหัวเห็ด ฐานฅนรักษ์น้ำ ฐานฅนรักแม่ธรณี ฐานฅนมีน้ำยา ฐานรักษ์แม่โพสพ ฐานฅนมีไฟ  และร่วมปลูกต้นกระเจี๊ยบแดงซึ่งเป็นพืชผักพื้นถิ่นของชาวสังขละบุรีตามการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

       แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล ของนายสุวิทย์ ราชสุภา ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี เป็น 1 ใน 27 แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีขนาดพื้นที่ 15 ไร่ สัดส่วน 1:3 ประเภทดินร่วน ปริมาตรดินขุด 28,800 ลบ.ม. ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการสร้างฐานการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วและมีการวางแผนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสังขละบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งติดถนนสายเดินทางไปด่านพระเจดีย์สามองค์ การออกแบบพื้นที่ที่มีความสวยงาม และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ตามหลัก โคก หนอง นา ภูมิปัญญาและประเพณีดั้งเดิมในการทำการเกษตรของชาวสังขละบุรี เป็นต้น สำหรับบริการนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจให้สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม “โคก หนอง นา” ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้เจ้าของแปลงดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน และได้ให้กำลังใจกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานและให้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลที่ครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้านต่อไป

     จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 279 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 27 แปลง พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 252 แปลง รวมงบประมาณ 100,625,614.92  บาท โดยอำเภอสังขละบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 2 แปลง

Leave a Reply