“วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร” จับมือคณะเทคนิคการแพทย์มหิดล เตรียมพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาจิตด้วยสติดิจิทัล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิสรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดี และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับทีมงานของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นำโดยพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร และคณะ

สำหรับผลการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยสาระสำคัญหลักๆ (1) ทั้งสองสถาบันตกลงร่วมกัน ตั้งคณะทำงานจัดทำร่างลงนามความร่วมมือ (MoU) เพื่อเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบเพื่อลงนามอย่างเป็นทางการต่อไป (2) หลังการลงนาม ทั้งสองสถาบันจะเป็นคู่ความร่วมมือ (Partners) ในการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินระดับสติ สมาธิ ปัญญา รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัดญาณขั้นต่างๆ ของผู้ปฏิบัติ (3) เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับวิปัสสนาจารย์ เพื่อวัดว่า ผู้ปฏิบัติแต่ละคนมีจริตเหมาะกับกรรมฐาน 40 ชนิดใด เพื่อจะได้เอื้อต่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล (4) การออกแบบเครื่องมือเพื่อคัดแยกระดับสติ และสมาธิของนิสิตทั้งวัชรยาน เถรวาท และมหายาน ที่เคยปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ ก่อนที่จะเข้าสู่แนวการปฏิบัติแบบสติปัฏฐานหรือวิปัสสนา (5) เพื่อจะได้ออกแบบเครื่องมือการสอบอารมณ์ ทั้งการสัมภาษณ์และเครื่องมือประเมินทางวิทยาศาสตร์ ให้เอื้อต่อการพัฒนาสติของผู้ปฏิบัติให้ก้าวหน้ามากขึ้น

ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบันนั้น ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ยิ่งกว่านั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ยกระดับการพัฒนาสถาบันจนได้รับรางวัล TQC หรือ Thailand Quality Class ซึ่งสะท้อนการบริหารสถาบันที่ตอบโจทย์ทั้งกระบวนการบริหาร และผลลัพธ์การบริหาร จนทำให้ผู้เรียน รวมถึงสังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจัดการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กำลังยกระดับการบริหารเพื่อก้าวสู่ TQC ในอนาคตอันใกล้นี้เช่นเดียวกัน

Leave a Reply