เช็ค!!..รายชื่อพระภิกษ-สามเณรผู้เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรมป.ธ.9และป.ธ.6 วันที่ 29 มิ.ย.64 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีการเผยแพร่รายชื่อพระภิกษุ-สามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง  รายชื่อเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 64 รูป เปรียญธรรม  6 ประโยคจำนวน 255 รูป ดังนี้

ประโยคป.ธ.6 มีรายชื่อดังนี้

 

 

พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้จะได้รับประกาศนียบัตร พระราชทานพัดยศเปรียญธรรม ทรงตั้งเป็น “เปรียญ” เมื่อผ่านการทรงตั้งแล้วถ้าเป็นพระภิกษุจะมีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าชื่อว่า “พระมหา” ถ้าเป็นสามเณร สามารถใช้คำต่อท้ายนามสกุลว่า “เปรียญ.”

การตั้งเปรียญเป็นสมณศักดิ์เกี่ยวกับความรู้ สมณศักดิ์ประเภทนี้ทรงตั้งถวายเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรมตั้งแต่ 3-9 ประโยค เรียกว่า ‘ทรงตั้งเปรียญ’ แต่ละประโยคมีเลขพัดยศกำกับ พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไปจะทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้ง โดยประทานประกาศนียบัตร พัดยศ ชื่อว่า ทรงตั้งแล้ว ส่วนผู้สอบได้ประโยค ป.ธ. 6 ถึงประโยค ป.ธ. 9 จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศ และไตรจีวรด้วยพระองค์เอง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ลักษณะพัดยศเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นพัดหน้านางประโยค ป.ธ.3-ป.ธ.5 พื้นสักหลาดสีแดง ปักดิ้นเลื่อมมีเลขประโยค อยู่ตรงกลาง

Leave a Reply