“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร” แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “Heedfulness” ภาคภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศนอร์เวย์ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) รับอาราธนาจากพระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ แสดงพระธรรมเทศนาภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “Heedfulness” แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวนอร์เวย์ ณ ภายในอุโบสถ วัดไทยนอร์เวย์ นครออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยมี พระวิมลศาสนวิเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ สดับพระธรรมเทศนาฯ

Leave a Reply