ประวัติศาสตร์!ยกร่างหลักสูตรร่วมเถรวาท-มหายาน

วันที่ 10 ธ.ค.2561 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร ) ประชุมเตรียมความพร้อมยกร่างหลักสูตรร่วมกับสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน เพื่อจัดศึกการศึกษาร่วมกัน ณ สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน กรุงเทพฯ

Leave a Reply