ในหลวงโปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่ “พระเทพเวที”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พระเทพเวที  รักษาการเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เจ้าคณะภาค 6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) รับถวายภัตตาหาร จาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ปณต แสงเทียน เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญภัตตาหาร ถวายแด่ พระเทพเวที  ณ.พระอุโบสถวัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ. อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ.อติเรกวสฺสสตํ ชีวตุ. ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ. ทีฆายุโก โหตุ อโรโค โหตุ. สุขิโต โหตุ ปรเมนฺทมหาราชา. สิทฺธิกิจฺจํ สิทธิกมฺมํ สิทฺธิลาโภ ชโย นิจฺจํ.ปรเมนฺทมหาราชวรสสฺ ภวตุ สพฺพทา.  ขอถวายพระพร

 

Leave a Reply