“สมเด็จธีร์” ร่วม ปลัด มท. ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อุบลราชธานี

วันที่ 31 ส.ค.65   ที่ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะอาคารฝึกอบรมและที่พักผู้เข้าอบรม โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระพิพัฒน์ชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน และคณะสงฆ์ และมี นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าว คำถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะอาคารฝึกอบรมและที่พักผู้เข้าอบรม ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ริเริ่มก่อตั้งตามพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปัจจุบันซึ่งมีชาติภูมิที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ริเริ่มและวางรากฐานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ (ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ปัจจุบัน) ที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งปัจจุบันเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1) เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พนักงานบริษัท เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 2) เพื่อเป็นสถานที่รองรับโครงการ บ้านเปลี่ยนวิถี ให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในเขตอีสานล่าง 3) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอาชีพ ให้แก่ชุมชน 4) เพื่ออนุรักษ์เขตพื้นที่ป่า และสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์ 1,810 ไร่ 5) เพื่อให้เป็นศูนย์ต้นแบบที่ท างานด้านสังคมแบบบูรณาการ 6) เพื่อให้เป็นโพธิยาลัยมหาวิชชาลัย หมายถึงแนวทางในการฟื้นฟูหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ซึ่งในขณะนี้ ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการขอตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ในวันนี้ เป็นการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะอาคารฝึกอบรมและที่พักผู้เข้าอบรม ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกภาคีเครือข่ายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง และเป็นศูนย์ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักวิชาการในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีหน้าที่สำคัญคือ 1) ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่มาอยู่พักแรม 2) เป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นการรับผู้ติดยาเสพติดเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเปลี่ยนวิถีเป็นระยะเวลา 15 วัน 1 เดือน 3 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน ตามสภาพของแต่ละคน 3) เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้ามาบำบัดรักษา อยู่ในโครงการบ้านเปลี่ยนวิถี และชาวบ้านที่เข้ามาฝึกอาชีพ และ 4) ป่าชุมชน ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ ที่ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบำบัดด้วย โดยในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,035,703 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) ซึ่งปัจจัยที่ได้รับในครั้งนี้ จะได้นำไปเพื่อบูรณะอาคารฝึกอบรมและที่พักผู้เข้าอบรม กระทรวงมหาดไทยขอร่วมอนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply