พิธีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง “เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย”

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานตราตั้งพระบัญชา  พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียนมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย และเจ้าคณะชั้นปกครองคณะสงฆ์อนัมนิกาย ๙ รูป ณ วัดสมณานัมบริหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕  เวลา ๑๗.๓๐  เป็นต้นไป

ชาติภูมิ

พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ มีนามเดิมว่า ณรงค์ ล้อไพบูลย์ เกิดวันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของ นายฮั่วฮะ ล้อไพบูลย์ กับ นางกลิ่น ล้อไพบูลย์

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๘ บรรพชาสามเณร ที่โรงเจฮะอี่ตั๊ว ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์โหพัฒน์นที่

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดถาวรวราราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มี องอนนตสรภัญ(พ็องเดี้ยว) เป็นพระอุปัชฌาย์ มี องพจนสุนทร (บ๋าวเอิง) เป็นกรรมวาจาจารย์ มี องสุตบทบวร (ย๊ากเหมิง) เป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า  “ติ่นเรียน”

๏ ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสรพจนสุนทร

พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ องสุตบทบวร ปลัดซ้าย

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูสรภาณอนัมพจน์ ปลัดขวา

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสมณานัมธีราจารย์

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมวุฒาจารย์ อนัมบริหารอุดรเขต นิเทศธรรมานุสิฐ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต วิเทศธรรมประชา บรมนริศรานุวัตร

เกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้คัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามหายานศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply