“เมืองคอน”จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

“จังหวัดนครศรีธรรมราช” บูรณาการทุกภาคส่วน ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ร่วมถวายปัจจัยผ้าป่าในเบื้องต้นกว่า 8.1 แสนบาท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรให้กับกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานดังกล่าวมามอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทั่วประเทศ

“โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุน และขอความร่วมมือจากวัดต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย” ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวในช่วงต้น

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ประชาชน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมียอดปัจจัยจากพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ในเบื้องต้น เป็นเงิน 815,200 บาท

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจะดำเนินการไปแล้ว แต่พี่น้องประชาชนและผู้สนใจที่มีความประสงค์มีจิตศรัทธาจะร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สามารถร่วมสมทบผ่านธนาณัติ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เช็คขีดคร่อม ตามที่อยู่ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200 หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาพระบรมมหาราชวัง หมายเลขบัญชี 061-2-06592-5 โดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2220-7403 หรือทาง Facebook Fanpage โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย E-mail. [email protected] โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-7400 ต่อ 4121, 4217, 4345 และ 4358 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างโอกาสให้พระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งต่อไป

Leave a Reply