สมาคมศิษย์เก่า มจร “เปิดสำนักงานใหม่” พร้อมมอบทุนการศึกษาครั้งแรก!!

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ้าคณะภาค ๑๕,  เจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เป็นประธานในพิธี “ทำบุญสมาคมศิษย์เก่า มจร : เปิดสำนักงานใหม่และมอบทุนการศึกษา” ณ อาคารบรรณาคาร ชั้น ๔ มจร วังน้อย อยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานดำเนินการจัดงาน ภายในงานมีคณะผู้บริหารบริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร และคณะผู้บริหาร มจร อาทิ  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พล.ต.ดร.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี อดีตนายกสมาคม ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมงาน

สำหรับการมอบทุนแก่นิสิตปีนี้ ถือว่าเป็น “ครั้งแรก”  ซึ่งมีนิสิตที่คัดเลือกได้รับทุนมาจาก ๔ คณะ ๆ ละ ๑๐ ทุน และจากองค์กรนิสิต จำนวน ๕ ทุน รวมทั้งสิ้น ๔๕ ทุน ๆ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐ บาท

ในขณะที่ภาคบ่ายมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ครูกายแก้ว กับความเชื่อใหม่ท้ายทายสังคมยุค AI” โดยมี พระราชวัชรสารบัณฑิต  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ศ.พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ, ราชบัณฑิต ดร.สัจภูมิ ละออ กวี/นักเขียน เป็นวิทยากร  โดยมี ดร.พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ผู้อำนวยการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาสันติศึกษา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

Leave a Reply