“วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร” จับมือสมาคมมหาโพธิอินเดีย ฟื้นฟูลมหายใจแดนพุทธภูมิ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ให้การต้อยรับพระมหากัสสปะ ประธานสมาคมมหาโพธิ (Maha Bodhi Society) และพระอานันทะ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากสาขาต่างๆ ในประเทศอินเดีย เพื่อปรึกษาหารือกรอบในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง IBSC และ MBS

เป้าหมายในการแลกเปลี่ยนนักวิขาการ การพัฒนาอาจารย์และนิสิต งานวิจัย และจัดหลักสูตรระสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ วิทยาลัยจะขอรับการสนับสนุนจากสาขาต่างๆ ของ MBS ในโอกาสที่จะนิสิต และคณาจารย์เดินทางไปแสวงบุญ ศึกษาวิจัย และจัดสัมมนาร่วมกันในพื้นที่สังเวชนียสถานแดนพุทธภูมิอินเดีย

Leave a Reply