ภริยารองนายกฯกัมพูชา เข้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่ “เจ้าคุณประสาร” 8 ธ.ค.นี้

ภริยารองนายกฯกัมพูชา เข้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เจ้าคุณประสาร” 8 ธ.ค.นี้ ระหว่าง 8 -11 ธ.ค. “มจร” มีพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิต 4,370 รูป/คน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงอุกญ่า เหมา มาลัย แก คิม ย่าน ภริยารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ แก คิม ย่าน) รองประธานกิตติมศักดิ์ สภาสตรีสันติภาพและพัฒนาจังหวัดบันทายเมียนชัย และรองประธานสภากาชาดกัมพูชา จังหวัดบันทายเมียนชัย จะเข้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา แด่ พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร), รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 15 .00 น. ทุกฝ่ายพร้อมเพรียงกัน ณ ภายในหอประชุม มวก 48 พรรษา โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธานในพิธี – พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. ประจำอาสนะบนที่นั่งในหอประชุม คุณหญิงอุกญ่า เหมา มาลัย แก คิม ย่าน ภริยารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ แก คิม ย่าน) รองประธานกิตติมศักดิ์ สภาสตรีสันติภาพและพัฒนาจังหวัดบันทายเมียนชัย และรองประธานสภากาชาดกัมพูชา จังหวัดบันทายเมียนชัย พร้อมคณะเดินทางถึงภายในหอประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ พร้อมคณะอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สหไมตรี ชั้นมหาเสรีวัฒน์ (ชั้นสูงสุด) เข้าสู่ภายในหอประชุมและอ่านพระราชกฤษฎีกา โปรดฯ พระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ์

คุณหญิงอุกญ่า เหมา มาลัย แก คิม ย่าน น้อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แด่พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญชัยมงคลคาถา พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมอบของที่ระลึกแก่คุณหญิงอุกญ่า เหมามาลัย แกคิมย่าน และคณะ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวที เป็นเสร็จพิธี

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา พระราชวัชรสารบัณฑิต นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัย โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เข้าร่วมกิจกรรม

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวว่า วันนี้ประชาสังคม มจร ร่วมกัน Big Cleaning เพื่อรองรับงานประสาทปริญญาระหว่างวันที่ 8 -11 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมหมดแล้ว ทั้งเรื่องหอประชุม อาคารสถานที่ สถานที่จอดรด ที่พัก รวมทั้งอาหารตอนนี้งานประสาทปริญญาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบัติของมหาจุฬา ฯ ของเราคือ ภาคเช้าจะเป็นปาฐถาพิเศษของอธิการบดี ซึ่งปีนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร ปาฐกถาเรื่อง พุทธนวัตกรรมในยุค Disruption เพื่อเปิดมุมคิดและมุมมองของท่าน พร้อมกับกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกระดับชั้น สำหรับช่วงบ่ายในวันที่ 8 และ 9 ก็มีพิธีซ้อมใหญ่ ส่วนวันที่ 10 ซึ่งเป็นวันรับจริงได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในการประทานปริญญาแก่พระเถระทั้งต่างชาติและภายในประเทศ ร่วมทั้งคฤหัสถ์ที่ได้รับดุษฎีกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ และผู้ที่ได้รับปริญญาบัตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ร่วมทั้งผู้ที่จบจากสถาบันสมทบจากต่างประเทศ แต่ในวันที่ 11 สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ปฎิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการเป็นประธานมอบปริญญาบัตร แก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ

“วันนี้เราทำ Big Cleaning คือทำความสะอาดรอบนอกอาคาร ในขณะเดียวกันวันนี้ภายในอาคาร ภายในตึกเราก็ฉีดป้องกันโควิด -19 ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ มจร มีมาตรการเข้มข้นเหมือนทุกปี เราคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดตลอด ซึ่งหากเราดูย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2 ปีที่โควิดแพร่ระบาดหนักหน่วง งานประสาทปริญญา มจร เราทำแบบเข้มแข็งมาก เป็นที่ยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา ปีนี้เข้มเหมือนเดิมให้ทุกคนที่รับปริญญาต้องทำ ATK ก่อนเข้าอาคาร มวก. เรามีการวัดอุณภูมิ สวมแมสทุกรูป ทุกท่าน ส่วนผู้ปกครองของนิสิต กลุ่มญาติ ปีนี้เราก็เปิดให้เข้ามาได้ในชั้นนอกได้ ทำกิจกรรมได้ เว้นไว้แต่ตึก มวก. ชั้นล่างและชั้นบน สถานที่รับปริญญาไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไป และปีนี้รอบนอกมีซุ้มถ่ายรูปทุกคณะ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขต หรือแม้แต่ซุ้มของพระนิสิตนานาชาติซึ่งเป็นสีสันของมหาจุฬา ฯ ปีนี้ก็มีได้ ส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องกลัวอด ซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมถวายอาหารให้แบบไม่ตกบกพร่องเลย ยืนยันว่าตอนนี้เราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว”

ในขณะที่ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจนิสิต รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดเผยว่าวันนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อกำกับติดตามภาระหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยบัญชามอบหมาย เรื่องการปฏิสันถารต้อนรับอาคันตุกะฝ่ายต่างประเทศ ในพิธีประสาทปริญญา วันที่ 8-11 ธันวาคม 2556

“การประชุมครั้งนี้ ได้กำกับติดตามการทำงานเตรียมปฏิสันถารอาคันตุกะต่างประเทศ อาทิ การจัดบุคลากรประกบและรับส่งอาคันตุกะจากท่าอากาศยานนานาชาติมายังที่พักและ มจร การจัดเตรียมภัตตาหารอาหารมังสวิรัติและอาหารพิเศษ รวมทั้งสถานที่รับประทานอาหาร การจัดทำกำหนดการภาษาอังกฤษให้อาคันตุกะทราบในแต่ละวัน การนำอาคันตุกะต่างประเทศเข้าพบอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ การจัดเตรียมรถรับส่งอาคันตุกะยังจุดต่าง ๆ การประสานงานขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ดอนเมือง การซักซ้อมผู้เข้ารับปริญญาชาวต่างประเทศทุกระดับ การเตรียมของที่ระลึกมอบแก่ชาวต่างประเทศด้วย.”

ปีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผู้จบการศึกษาทุกระดับชั้นมีทั้งสิ้น 4,370 รูป/คน และมีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อีก 64 รูป/คน ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 รูป/คน และเข็มเกียรติคุณอีก 56 คน

Leave a Reply