นายกเล็กตำบลแพรกษา สมุทรปราการ ชูศักยภาพกลุ่มผู้พิการ พัฒนา “ยาดมผสมสมุนไพร” หารายได้สร้างอาชีพแบบยั่งยืน

วันที่ 31 พ.ค. 66  วานนี้ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่า เทศบาลตำบลแพรกษา ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ด้วยมุ่งหวังในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกลไกด้านสวัสดิการสังคม เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับการเพิ่มพูนองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ และประการสำคัญ คือ “การเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี” อันประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาคน เพราะการพัฒนาคนเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งความยั่งยืน

“โดยล่าสุด ตนพร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ชุดที่ 25 (ปี 2562 – 2566) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแพรกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หลักสูตร “ยาดมผสมสมุนไพร” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการนำสมุนไพรมาผลิตเป็นยาดมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแพรกษา โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนกลุ่มดังกล่าวร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และวิทยากรจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน คือ บริษัทซินเจนทา (Syngenta) ที่มาร่วมกับเทศบาลตำพลแพรกษา ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้การจัดทำยาดมสมุนไพรแล้ว ยังได้รับการเติมเต็มความรู้ด้านการขายผลิตภัณฑ์ทางช่องทาง Online ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลแพรกษา มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนสามารถ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” มุ่งสร้างโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสที่ดีของชีวิต ต่อยอดไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและยาสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็ง ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน ซึ่งในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในการทำพิมเสนน้ำและยาดมสมุนไพร ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำยาดมสมุนไพร การทำยาดมจากสมุนไพร ตลอดจนถึงการทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ตน พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร และคณะ ได้มีการปลูกต้นดาวเรือง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวอีกด้วย” นางอรัญญาฯ กล่าวเน้นย้ำ

นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลตำบลแพรกษา มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้ทุพพลภาพ ด้วยการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาลตำบลแพรกษาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องทำหน้าที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มีความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและส่งเสริมความเท่าเทียมกันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนที่สนใจมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และเทศบาลตำบลแพรกษา จะขยายผลกิจกรรมดังกล่าวต่อไป โดยมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงเด็กเยาวชนและสตรี เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกษาให้ดีขึ้น นำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

Leave a Reply