ปลื้มปิติ!!ในหลวงโปรดเกล้า ฯพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ถวายวัดพิชยญาติการามจำนวน 20 ล้านบาท

 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารปราสาทพระนครหลวง และโครงการก่อสร้างวัดป่าพุทธชินวงศ์ อุปสมาราม จังหวัดพะเยา  ของวัดพิชยญาติการามวรวิหาร  ความว่า

นมัสการ  พระราชรัตนมุนี  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร    ตามลิขิตที่อ้างถึงวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ขอพระราชทานถวายพระพร เรื่อง ได้ดำเนินการจัดสร้าง อาคารปราสาทพระนครหลวง ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เพื่อเป็นสถานที่ใช้ปฎิบัติธรรม และ มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ ได้จัดสร้าง วัดป่าพุทธชินวงศ์ อุปสมาราม จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ซึ่งทั้ง 2 โครงการยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง นั้น

 ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 20,000,000  บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) บำเพ็ญพะราชกุศลเป็นค่าก่อสร้าง ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างอาคารปราสาทพระนครหลวง ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร (จำลอง) ชั้้น  วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร จำนวน 10,000,000 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)

2.โครงการก่อสร้างวัดป่าพุทธชินวงศ์ อุปสมาราม จังหวัดพะเยา  จำนวน 10,000,000 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนสืบต่อไป…

 

Leave a Reply