“คนตระกูลชิดชอบ” เรียนป.เอกสันติศึกษา มจร” ทำดุษฎีนิพนธ์นำอัตลักษณ์กุย พัฒนาแหล่งน้ำหวังอยู่ดีมีสุขชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มอบหมายให้ ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา และพระครูปลัดอดิศักดิ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา ในฐานะที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของ นายพรมงคล ชิดชอบ นิสิตปริญญาเอกสันติศึกษา รุ่น 4

ได้ร่วมกันลงพื้นที่ศึกษาดูงานประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมกับนักวิจัยชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลสวาย ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่ กำนัน รวมถึงรองนายก อบต. สวาย ประธานสภา อบต สวาย และนักวิจัยชุมชนสวาย

นายพรมงคล ได้เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ ทำให้ได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลสวาย อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น โดยมีนายพิชาญ ทิพย์วงษ์ นายกสมาคมเพื่อนภู ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ซึ่งนักวิจัยชุมชนได้รับความรู้ และข้อคิดต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในแก้ไขปัญหาในเขตตำบลสวายต่อไป

นายพรมงคล ยังกล่าวอีกว่า สำหรับผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นักวิจัยชุมชนยังได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลสวายว่า “พลังโมฮัยร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำออนสวายกูออจาแอม” นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นภาษากุย แปลว่า “พวกเราร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสวายอยู่ดีมีสุข” ในขณะเดียวกันได้กำหนดพันธกิจ 3 พันธกิจ ได้แก่

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำตำบลสวายที่เข้มแข็ง 2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาข้อมูลแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ 3. สร้างเครือข่ายบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร อย่างมีระบบ และมีเป้าหมายร่วมในการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนเป็นฐาน คือ ทำอย่างไรที่จะนำน้ำที่มีมากในช่วงฤดูฝน 3 เดือน มาเก็บไว้ใช้ให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 8 เดือน ซึ่งจากพันธกิจ และเป้าหมายร่วม จะเริ่มขับเคลื่อนด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำตำบลสวาย โดยมี อบต ให้การรับรองเพื่อการขับเคลื่อนต่อไป

Leave a Reply