ประกวดลายผ้าถุงมอญสยามชิงรางวัล10,000 บาท

       ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรามัญรักษ์ ได้ร่วมประชุมหารือและมีความเห็นร่วมกันว่า ทางมูลนิธิรามัญรักษ์ มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญมาโดยตลอด มีการส่งเสริมให้ชุมชนมอญขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์มอญ ทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ จากชุมชนต่างๆ มีความเห็นว่า ในปัจจุบัน การแต่งกายในเชิงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์มอญที่เป็นสากลคือมีลายผ้านุ่งทั้งชายและหญิง คือ ผู้ชายโสร่งลายตาราง ผู้หญิงลายดอกพิกุล ซึ่งคิดค้นและวิจัยโดยนักศึกษาชาวมอญในประเทศเมียนมา และนิยมใช้กันทั่วโลกบ่งบอกถึงความเป็นชนชาติมอญ..มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาทั้งสี ลวดลาย ในเชิงสวยงามมากมายดังที่ปรากฏในชุดการแต่งกายของชาติพันธู์มอญ                                                                                                                                       ทั้งนี้ทางคณะกรรมการมูลนิธิรามัญรักษ์จึงได้มีมติร่วมกันว่า มีความประสงค์ต้องการจะสร้างอัตลักษณ์มอญประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงกันและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามอญ ให้เป็นที่รู้จักและบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของมอญสยามโดยเชื่อมโยงกับดอกพิกุลและยุคสมัยมอญโบราณคือ ทวารวดี  โดยเปิดให้ท่านผู้สนใจและผู้มีความสามารถร่วมออกแบบลายผ้ามอญเมืองสยาม โดยมีเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ คือเน้น ความเป็นมอญเมืองไทยหรือมอญสยาม (ห้ามเอาหงส์หรือสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นลวดลายในผ้า)  จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการตัดสินชิงรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ส่งเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2562..

 

Leave a Reply