“อธิการบดี มจร”นำผู้บริหารคณาจารย์ เข้าถวายมุทิตาสักการะพระพรหมบัณฑิต โอกาสอายุวัฒนมงคล 65 ปี

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 18.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัครมหาบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย, ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก, ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, อดีตอธิการบดี มจร เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 65 ปี 17 กันยายน 2563 ณ กุฏิเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พร้อมกันนี้พระราชปริยัติกวี ได้รายงานเกี่ยวกับการที่วันนี้(16 กันยายน) มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การบูรณาการพระพุทธศาสนาและสังคม และรวมทั้ง เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างบุคลากร พระสงฆ์ คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงนิสิตร่วมกันทั้งสามหน่วยงาน ในด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชาชน พร้อมเปิดร้องรับเรื่องราวไกล่เกลี่ยทันที ให้พระพรหมบัณฑิตได้ทราบ ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ และได้มีดำริให้ มจร ที่ดูแลศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ได้ช่วยทำหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรมพระวินยาธิการในหนกลางจังหวัดละ 2 รูป ก่อนที่จะขยายไปสู่เจ้าอาวาสต่อไป

ในการนี้พรหมบัณฑิตได้มอบทุนทรัพย์สมทบกองทุนมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 133 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply