เจ้าคุณประสาร เป็นประธานประชุม ศสพ.ชต. ระดมแนวคิดฟื้นฟูเยียวยา “ชาวพุทธชายแดนภาคใต้”

วันที่ 28 ก.ย. 64  วานนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ “เจ้าคุณประสาร” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) เป็นประธานประชุมร่วมกับสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการกว่า 30 รูป/คนเข้าร่วมประชุมในแบบออนไลน์ อาทิ  พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯพระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว)วัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ฝ่ายแผนงาน เป็นต้น ในฝ่ายฆราวาสมี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ เลขาธิการศูนย์ฯ และคณะกรรมการบริการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายที่ทำงานด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวาระสำคัญเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงานและปรึกษาหารือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้รายงานและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนถึงสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ความเป็นเอกภาพของชาวพุทธ การทำงานของภาครัฐและชาวพุทธที่ไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้เสนอโครงสร้างการบริหารสำนักงานศสพ.จชต.เพื่องานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้มีฝ่ายแผนงาน ฝ่ายโครงการและสาธารณสงเคราะห์ มีงานสำคัญ 6 งาน ฝ่ายเผยแผ่และบริการ มีงานในกำกับ 4 งาน ฝ่ายการศึกษา มีงานหลัก 4 งานใหญ่ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีงาน 5 ด้าน รวมทั้งมีคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัด

จากนั้น พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ เลขาธิการ ได้สรุปผลงานของศูนย์ฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564  อาทิ  งานฟื้นฟูวัด สำนักสงฆ์ร้าง จำนวน 5 แห่ง ,สนับสนุนการบูรณะวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ,จัดบรรพชาสามเณรและบวชเนขัมมะจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14-30 เมษายน รวมทั้งอบรมให้ความรู้ธรรม สอนปฎิบัติธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ,การซ่อมแซมบ้านชาวพุทธที่ยากไร้ ได้รับความเดือดร้อน ,การแก้ใขปัญหาที่ดินและการขออนุญาตใช้ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามพรบ.2484 ให้กับวัด สำนักสงฆ์และที่พักสงฆ์ รวมทั้งขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางอย่างกับ ศอ.บต.,สมศ.กอ.รมน.ภาค4 สน.และผู้แทนเครือข่ายชาวพุทธ เป็นต้น

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ยังรายงานต่อไปว่า พื้นที่บางแห่งจากการไปดำเนินงานของศูนย์ฯพระได้ออกบิณฑบาตทุกวัน บางแห่งได้ไปตั้งที่พักสงฆ์และนิมนต์พระไปจำพรรษาทำให้ชุมชนพุทธแห่งนั้นกว่า 70-80 ปีไม่เคยมีพระออกบิณฑบาตรเลยวันนี้ชุมชนได้ใส่บาตรพระสงฆ์ทุกเช้า นับเป็นภาพที่ปลื้มใจและงดงามยิ่ง

“ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต) และสมาคมความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งมั่นในการรักษาวัด สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์พระสงฆ์สามเณรและชาวพุทธไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้อยู่ในพื้นที่ได้อย่างสงบ สันติ ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วย โดยมีสโลแกน​ว่า เราจะผนึกกำลัง​ไปด้วยกัน”  พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply