ในหลวงโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง “ดร.บรรจบ บรรณรุจิ” เป็น “ราชบัณฑิต”

      วันที่ 28 กันยายน 2564  เมื่อวานนี้ ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีพระบรมราชโองการทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ  ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา   สาขาวิชาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ  (นามสกุลเดิม: ปั๋งมี)  เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2496 ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ 2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดแก้วฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2516 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคขณะยังเป็นสามเณร จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับเป็น นาคหลวง อุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) ในปี พ.ศ. 2516 เมื่อขณะที่เป็นสามเณร จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับวุฒิพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เมื่อ พ.ศ. 2521 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทเมื่อ พ.ศ. 2532 ในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียและสำเร็จระดับปริญญาเอกเมื่อ พ.ศ. 2540 สาขาพุทธปรัชญา ณ มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย

ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งเป็นภาคีสมาชิก สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

พ.ศ. 2562 เขาได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในนามพรรคแผ่นดินธรรม  และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ประกาศลาออกอย่างเป็นทางการ

 ปัจจุบันนอกจากเป็นอาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว ยังได้ทุ่มเทกับงานสอนกรรมฐานโดยได้นำที่ดินส่วนตัวเปิดเป็นสถานที่ฝึกสอน อบรม ความรู้ทางด้านพุทธศาสนา โดย ของสถาบันจิตตานุภาพ ซึ่งก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ จังหวัดราชบุรีบ้านเกิด โดยมีการเปิดสอนในหลักสูตรครูสมาธิและหลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา   มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งจากคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

Leave a Reply