กำแพงเพชรเข้ม..จัดระเบียบงานบวช – งานศพ – งานแต่ง

           วันนี้ตามสื่อออนไลน์ได้เผยแพร่ แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของอำเภอเมืองกำแพงเพช จังหวัดกำแพงเพช อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 และคำแถลงมาตรการเพื่อสกัดงั้นกาารเผยแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019 หรือโควิด ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตาการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในสถานที่ความเสี่ยงสูง ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดสอดคล้องกับมติดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดระเบียบงานศพ งานบวช และงานสมรส ดังนี้

งานบวช

 • งดการแสดงดนตรีสด มโหรสพ ที่มีการแสดงเต้นรำ ทุกชนิด

 • งดการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน หรือ ถ้ายกเลิกการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนไม่ได้ ให้จัดที่นั่งโต๊ะละ 4 คน

 • งดการดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด

 • ให้แขกที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และให้เจ้าภาพจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้แขกที่มาร่วมงาน

 • ให้แขกที่มาร่วมงานทุกคนลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทุกคน

 • งดการแห่นาคจากบ้านไปวัด

 • การแห่นาครอบอุโบสถให้ตั้งแถวตอนลึก สองคนระยะห่างกัน 1 เมตร

 • ขอความร่วมมืองดโปรยเหรียญหว่านทาน

 • พิธีอุปสมบทในอุโบสถ ให้เฉพาะพ่อแม่ และญาติสนิทเข้าร่วมพิธีเท่านั้น

 • ให้เจ้าภาพประสานงานกันเจ้าที่ รพสต. มาตรวจวัดไข้ให้กับผู้มาร่วมงานก่อนเข้างาน

งานมงคลสมรส

 • งดการแสดงดนตรีสด มโหรสพ ที่มีการแสดงเต้นรำ ทุกชนิด

 • งดการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน หรือ ถ้ายกเลิกการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนไม่ได้ ให้จัดที่นั่งให้แขกโต๊ะละ 4 คน

 • งดการดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด

 • ให้แขกที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และให้เจ้าภาพจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้แขกที่มาร่วมงาน

 • ให้แขกที่มาร่วมงานทุกคนลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทุกคน

 • ให้เจ้าภาพประสานงานกับเจ้าที่ รพสต. มาตรวจวัดไข้ให้กับผู้มาร่วมงานก่อนเข้างาน

งานศพ

 • ให้เจ้าจัดเก้าอี้สำหรับแขกที่มาร่วมฟังพระสวด ห่างกัน 1 เมตร

 • การขึ้นวางดอกไม้จันทร์ให้จัดแถวขึ้นระยะห่างกัน 1 เมตร

 • งดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 • ให้แขกที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และให้เจ้าภาพจัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้แขกที่มาร่วมงาน

 • ให้แขกที่มาร่วมงานทุกคนลงทะเบียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ทุกคน

 • ให้เจ้าภาพประสานงานกันเจ้าที่ รพสต. มาตรวจวัดไข้ให้กับผู้มาร่วมงานก่อนเข้างาน

  ******************

Leave a Reply