งานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา “สื่อ ธรรม ดี” มุ่งเข้าถึงเด็ก – เยาวชน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมนี้

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สื่อ ธรรม ดี” และงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2566 ซึ่งในวันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2566 อันมีความหมายถึง การทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา และจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน   โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการจัดงานร่วมกัน ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์  ได้กล่าวให้สัมโมทนียกถา ตอนหนึ่งว่า ในนามมหาเถรสมาคม ขออนุโมทนาชื่นชม กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีกุศลสมานฉันท์ร่วมจัด การแถลงข่าวมหกรรม สื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุ่งพัฒนาสื่อเพื่อสร้างประโยชน์ ประสานสามัคคีด้วยหลักพลังบวร อันได้แก่ บ้าน วัด ราชการ และบูรณาการภาคีเครือข่ายสื่อสารทุกแขนงมาร่วมกัน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อความยั่งยืนและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม งานเผยแผ่และการสื่อสารนั้น เป็นมรดกธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานไว้ให้แก่พุทธบริษัท ได้มอบหน้าที่อันสำคัญ คือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้น เป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ เป็นเครื่องหล่อหลอมความสามัคคี เพิ่มพูนความดี เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมจริยธรรมของสังคม  เป็นศูนย์รวมแห่งวิถีชีวิตของพุทธบริษัท เพื่อประโยชน์สุข และเพื่อเกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติโดยแท้

“มหาเถรสมาคม จึงส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ในการเผยแผ่พุทธธรรมและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนา เพื่อสามารถสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชุมชนในทุกๆ ด้าน ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองโดยร่วมประสานพัฒนาให้วัดสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความสามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเข้าใจความแตกต่างทางความคิด ตลอดจนพร้อมรับฟังและไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ นับเป็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีความสุขร่วมกันเป็นการสร้างประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งโดยที่สุดแล้วพระพุทธศาสนาและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จักเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคม สามารถให้คำแนะนำและร่วมสื่อสาร เผยแผ่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้..

ทางด้าน ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานในครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญของการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงสถาบันครอบครัว โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบายครั้งนี้ มุ่งสู่เด็กและเยาวชน คือต้นกล้า พ่อแม่คือเบ้าหลอมที่ต้องปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสถาบันครอบครัว สถานศึกษา และศาสนา       เป็นพื้นที่ในการหล่อหลอมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมรักษาดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สร้างเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน Social Media ในยุคปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวฯ มีการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ อันได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมในรูปแบบ On Ground Event ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)  ภายในงานจัดให้กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อ : ธรรม : ดี กิจกรรม “ไหว้พระเสริมดวง อิ่มบุญ อุ่นใจ” การเสวนา “เทศน์ ทอล์ก” ในหัวข้อ สุขด้วยธรรม และหัวข้อ สื่อ ธรรม ดี จากวิทยากร  และศิลปินรับเชิญ ผู้มีความรู้ความเข้าใจและผู้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนา อีกทั้งในปีนี้ได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาส แสดงความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา โดยจัดทำโครงการประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หนูได้ธรรม”  อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านระบบ live stream บน platform Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรม Online Event ในรูปแบบ Virtual Exhibition ซึ่งมีหัวใจหลักสำคัญ เปรียบเสมือน Big Data  ของสื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงได้โดยง่ายและกว้างขวาง ภายใต้แนวความคิด “อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ผ่านช่องทาง www.มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข.com

ทั้งนี้ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สื่อ ธรรม ดี” ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อพระพุทธศาสนาประเภทต่าง ๆ รวมถึงขยายช่องทางการสื่อสาร สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนา ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมาย ในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์…

 

Leave a Reply