มจร-เครือข่ายชาวพุทธต้อนรับ “พิชิต ชื่นบาน” อบอุ่น!! เจ้าตัวประกาศย้ำ “ผมคือเด็กวัด”

วันที่ 9 พฤษภาคม 67  เวลา 14.00 น.  ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งเครือข่ายชาวพุทธ ร่วมต้อนรับ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระธรรมวัชรบัณฑิต กล่าวว่า ในนามชาว มจร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ยินดีอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิชิต ชื่นบาน เดินทางมาเยี่ยมด้วยกุศลจิตเป็นกัลยาณมิตร “สำหรับ มจร มีหน้าที่สืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์รัชกาลที่ 5 ที่มีพระราชปณิธานให้สถาบันแห่งนี้จัดการการศึกษาพระไตรปิฎกและการศึกษาชั้นสูง เป็นสถาบันการศึกษาเน้นการศึกษาพุทธศาสนาและศาสตร์สมัย มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไม่เหมือนสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป เป็นสถาบันอุดมศึกษามี 2 สถานะคือ อยู่ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม และในกำกับกระทรวงอุดมศึกษา..”

ด้าน ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวว่า เดิมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ไม่ได้จัดงานอย่างทุกวันนี้  หลังองค์การสหประชาชาติหรือ UN รับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก เมื่อปีพุทธศักราช 2542  ประเทศไทยก็รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมหลายครั้ง ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2548 ที่ประชุมวิสาขบูชาโลกในประเทศไทยโดยพระสังฆราช ประมุขสงฆ์จากนานาชาติ  ได้มีมติเอกฉันท์ลงนามให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก และให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางประสานงานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และปีต่อมาได้มีอีกว่าให้ มจร หรือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก ต่อมา คณะรัฐมนตรีโดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึงไ จึงได้อนุมัติงบประมาณผูกพันให้สร้างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ หรือ IBCS ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีนิสิตนานาชาติเกือบ 2 พันรูป/คน จาก 28 ประเทศ

“สำหรับการจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ผ่านมาส่วนใหญ่จัดในประเทศไทย ต่างประเทศจัดเพียงแค่ประเทศเวียดนาม 2 ครั้ง ประเทศศรีลังกา 1 ครั้ง ซึ่งการจัดงานวิสาขบูชาโลกปีนี้ จัด 2 แห่งด้วยกันคือ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เป็นวันเปิดงาน สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญขาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ส่วนอีกวันจัดที่ทำการองค์การสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินกลาง มีผู้มาร่วมประมาณ 1,300 รูป/คน จาก 73 ประเทศ  ซึ่ง มจร จัดในนามคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม รัฐบาล และชาวพุทธทั้วประเทศ..”

 

ในขณะที่ นายพิชิต ชื่นบาน กล่าวว่า  วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งในที่นี้หลายท่านรู้จักกันดี เช่น เจ้าคุณประสาร เจ้าคุณโชว์ และอีกหลายท่าน เรื่องตำแหน่งเป็นเรื่องอนิจจัง แต่ผมเป็นเด็กวัด อันนี้เป็นเรื่องแน่แท้ ซึ่งจุดประสงค์การมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงฆ์ในวันนี้หลังจากรับตำแหน่งเพียง 3 วัน เนื่องจากอยากมาเยี่ยมในฐานะเป็นเด็กวัด และอยากจะมาร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานวิสาขบูชาโลก ซึ่งเท่าที่ฟังจากวีดีทัศน์เมื่อสักครู่เห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงฆ์ อันไหนที่ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร อยากจะให้ช่วยประสานกับกระทรวงอุดมศึกษา ยินดีเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

“ในฐานะประเทศนานาชาติยกให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก อนาคตจะปรึกษากับสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติ จะทำอย่างไรให้มีการรวมคณะสงฆ์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้สมกับความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกทั้งที่ท้องสนามหลวงและพุทธมณฑล รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ  ที่เราควรทำ ขอย้ำว่าผมเป็นเด็กวัด เป็นคนของวัด เริ่มต่อสู้ร่วมกับคณะสงฆ์ ชาวพุทธ นานมาแล้ว ตั้งแต่ยุควัดสระเกศ ฯสมัยสมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือสมเด็จเกี่ยว  จึงขอปวารณาต่อคณะสงฆ์ว่า หากมีอะไรเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ยินดีอย่างยิ่งที่จะดูแลและรับใช้..”

Leave a Reply