สมเด็จวัดปากน้ำเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 55 ยกสังคหวัตถุธรรมแนะนำ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2562 ที่ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 55 ประจำปี 2562 โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการฝึกอบรมว่า “ท่านทั้งหลายจงตั้งใจในงานพระธรรมทูตที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานของแม่กองงานพระธรรมทูตนั้น มนุษย์สัมพันธ์เป็นประการสำคัญของบุคคลเราทุกคน คนที่มีมนุษย์สัมพันธ์จะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะ ความรักความเคารพความเลื่อมใสของบุคคลทั่วๆ ไป

ขอให้ระลึกถึงมนุษย์สัมพันธ์ใส่ไว้ในตัวตน มีไว้ในตัวแล้วนำไปแจกจ่ายแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกๆ คน พระธรรมทูตต้องเดินทาง คือเดินทางไปหาไม่ใช่เขามาหา ไปหาญาติโยมทุกคน ทุกบ้าน พึงสร้างธรรมะที่เป็นมนุษย์สัมพันธ์ 4 ประการ คือสังคหวัตถุธรรม ทาน คือการให้ ปิยวาจา คือการพูดจาปราศรัยด้วยถ้อยคำสุภาพ อ่อนหวาน พูดด้วยถ้อยคำที่น่าฟัง อัตถะจริยา ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สมานัตตตา คือความเสมอต้นเสมอปลาย

คุณธรรม 4 ประการนี้เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันให้เกิดมีขึ้นกับงานพระธรรมทูต หรือธรรมอื่นๆ ก็ใช้ได้ หรือนำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เอาไปให้โยมก็ได้เช่นกัน”

Leave a Reply